วธ.ร่วมกับ ๒๘ หน่วยงานรัฐ-เอกชนจัดกิจกรรมทางศาสนา ปี ๒๕๖๔ เสริมสิริมงคลทั่วไทย

0
198

สวดมนต์ข้ามปี ไหว้พระ ๑๐ วัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์  กิจกรรม ๕ ศาสนา ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลให้กับประเทศ

วันนี้ (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยหลังการประชุม ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
กระทรวงวัฒนธรรมมีการบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานภาคเอกชนกว่า  ๒๘ หน่วยงาน จัดกิจกรรมศาสนา ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. ๒๕๖๔  ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเสริมสิริมงคลให้กับประเทศไทย ตลอดจนเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยที่มีศาสนา ขนบธรรมเนียมและประเพณีวัฒนธรรมที่งดงาม

กิจกรรมประกอบไปด้วย ๑. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ส่วนกลาง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาค ณ วัดต่าง ๆ ๗๖ จังหวัด  ๒. กิจกรรมไหว้พระ ๑๐ วัด เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ ณ วัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ มกราคม ๒๕๖๔ ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และวัดวชิรธรรมสาธิต ๓. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มจร) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) สมาคมวิสาขบูชาโลก คณะกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ และสมัชชาสงฆ์ไทยในต่างประเทศ/ยุโรป/เอเชีย หรือประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาและประเทศที่มีชุมชนชาวพุทธทั่วโลก โดยขอความร่วมมือไปยังศูนย์ประสานงานที่กำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศ ทั้งธรรมยุตและมหานิกาย แจ้งให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี แล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

๔. การจัดกิจกรรมขององค์การทางศาสนา ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์
ตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนา ๕. การจัดพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา  ในวันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนและเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ประเทศชาติ  ๖. การตั้งศูนย์ประสานงานและการรายงานผล ระดับประเทศ และระดับหน่วยงาน โดยรายงาน ๓ ช่วงเวลา คือ ก่อนจัดกิจกรรม ระหว่างจัดกิจกรรม และหลังจัดกิจกรรม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการวางแผน
การดำเนินงาน การบริหารจัดการ อำนวยการความสะดวกแก่ประชาชนในด้านข้อมูลการจัดกิจกรรมฯ รวมทั้งการรายงานผลจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเมินผลลัพธ์เชิงปริมาณและคุณภาพจากประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๗. การบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้จัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข อาทิเช่น มีการจัดสถานที่เหมาะสมไม่แออัด มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน รณรงค์สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำสะอาด สบู่เหลว ก่อนหรือหลังทำกิจกรรม

โดยผลจากการประชุมในครั้งนี้ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการนำเสนอเพื่อเห็นชอบการจัดกิจกรรมดังกล่าวในนามรัฐบาลต่อไป