วธ.ร่วมกับเครือข่ายชาวมอญทั่วประเทศฟื้นฟูประเพณี “มหาสงกรานต์รามัญสราญรมย์” มอบรางวัลคนดีศรีรามัญ

0
2532

วันนี้ (8 เมษายน 2561) เวลา 09.00 น. มูลนิธิรามัญรักษ์และคนไทยเชื้อสายมอญทั่วประเทศ ร่วมจัดงาน “มหาสงกรานต์ รามัญสราญรมย์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี  ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เป็นผู้มอบรางวัลคนดีศรีรามัญ และนายแพทย์พลเดช  ปิ่นประทีป  เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปาฐกถาเรื่อง  “ธรรมนูญผีมอญกับสุขภาวะ” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายชาวไทยเชื้อสายมอญจากทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวนมาก

ภายในงานมีการจัดขบวนแห่ทางวัฒนธรรมชุมชนมอญต่างๆ ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ แห่นกแห่ปลา พิธีการประกาศธรรมนูญผีมอญ การถวายสลากภัตรข้าวสงกรานต์ (ข้าวแช่) ของชาวมอญจากชุมชนต่างๆ แด่พระสงฆ์ การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์มอญ อาทิ การแสดง ทะแยมอญพื้นบ้าน  การรำละครมอญ ระบำหงส์ทอง ระบำสงกรานต์ และการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ ในประเพณีสงกรานต์รามัญที่หาชมได้ยาก

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้กำหนดแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ พัฒนา ต่อยอด นำไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจร ผ่านกระบวนงาน “สืบสาน สร้างสรรค์ บูรณาการ” จึงเป็นโอกาสอันดีที่หน่วยงาน องค์กรและพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายมอญ รวมไปถึงเด็กและเยาวชน ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนำเสนอจุดเน้นรากวัฒนธรรมที่โดดเด่น ดังที่ตัวแทนมูลนิธิรามัญรักษ์และภาคีเครือข่ายชาวไทยเชื้อสายมอญจากชุมชนทั่วประเทศ ได้จัดงาน “มหาสงกรานต์รามัญสราญรมย์” ครั้งที่ 2 จึงเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่เด็ก เยาวชน และประชาชนจะได้มาร่วมกันสรรค์สร้าง นำรากวัฒนธรรมอันเป็นของดีของชาติพันธุ์มอญของตนมาร่วมกันนำเสนอเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาตนเอง ชุมชน จังหวัด และประเทศต่อไป

“ขอให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณมูลนิธิรามัญรักษ์และภาคีเครือข่ายชาวไทยเชื้อสายมอญจากชุมชนทั่วประเทศ องค์กรภาครัฐ คณะกรรมการจัดงานทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีประโยชน์ ร่วมกันส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์รามัญ อันเป็นรากเหง้าทางชาติพันธุ์ของเราให้คงอยู่สืบไป” ปลัด วธ. กล่าว

ด้านนายอุทัย มณี กล่าวในนามมูลนิธิรามัญรักษ์ และกรรมการจัดงานฯ ว่า การจัดงานมหาสงกรานต์รามัญสราญรมย์ในวันนี้ เป็นการนำวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์รามัญจากชุมชนต่างๆ ในประเทศไทยมาร่วมทำกิจกรรมที่สนองนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศของรัฐบาล โดยมีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมอญจากชุมชนต่างๆ อาทิ ชาวมอญบางขันหมาก จ.ลพบุรี ชุมชนบ้านม่วง-บ้านโป่ง-โพธาราม จ.ราชบุรี ชุมชนมอญไทรโยค ชุมชนมอญสังขละ จ.กาญจนบุรี ชุมชนมอญเจ็ดริ้ว ชุมชนมอญมหาชัย จ.สมุทรสาคร ชุมชนมอญบางใส่ไก่ ชุมชนมอญบางกระดี่ กรุงเทพมหานคร ชุมชนมอญจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครสรรค์ และจังหวัดอื่นๆ เข้าร่วม เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนชาติพันธุ์มอญที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ หันกลับมาทบทวนภูมิปัญญา สร้างความผูกพันของคนในตระกูลเดียวกัน ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่สนใจวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นของดีประจำถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานต่อไป