วธ.ร่วมกับชาวลำปาง ชวนนั่งรถม้าย้อนอดีตเรียนรู้ประวัติศาสตร์นครลำปาง วิถีเศรษฐกิจพอเพียง “เที่ยวชุมชน ยลวิถี ” ที่ชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนบ้านท่ามะโอ กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19

0
380

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนบ้านท่ามะโอ สุดยอดต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายโกวิท ผกามาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายอุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เข้าร่วม

นางยุพา กล่าวว่า  ชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนบ้านท่ามะโอ เป็นหนึ่งใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี เป็นชุมชนเก่าแก่ของลำปางนับตั้งแต่ก่อตั้งเมืองเขลางค์นคร มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทใหญ่ พม่า จีน ฝรั่ง ขมุ ไทลื้อ ฯลฯ มีความรุ่งเรืองที่สุดในช่วงทำอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยที่ตั้งชุมชนมีความเชื่อมโยงกับเมืองลำปางทั้งยุคที่ 1 ยุคที่ 2 และยุคที่ 3 มีโบราณสถานสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหลากหลายเริ่มต้นจากวัดประตูป่องที่มีสถาปัตยกรรมล้านนาที่สวยงาม แนวกำแพงเมืองโบราณของเขลางค์นครในยุคที่ 2 ทอดยาวอยู่ข้างวัดประตูป่องและยังปรากฏป้อมกำแพงหอรบในยุคของพระเจ้ากาวินละ บ้านเสานัก ซึ่งเป็นบ้านเก่าสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณมีเสากว่า 116 ต้น ชมและเรียนรู้ความเป็นมาของการทำสัมปทานป่าไม้ที่บ้านหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ บุตรชายของแหม่มแอนนา

เที่ยวโบราณสถานวัดกากแก้วร้าง(กู่เจ้าย่าสุตา) ที่ปรากฏซุ้มประตูโขงที่มีอายุกว่า 400 ปี ที่มีลายปูนปั้นงดงามตามแบบล้านนา มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในบ้านท่าเก๊าม่วง ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวของชุมชน เช่น กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงและพืชสมุนไพร กลุ่มการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา กลุ่มอาหารพื้นบ้าน เป็นต้น และถนนสายวัฒนธรรมที่มีทุกวันศุกร์และเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใกล้เคียง เช่น วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นที่ตั้งของศูนย์กลางของเขลางค์นครในยุคที่ 1  วัดปงสนุกเหนือที่มีวิหารพระเจ้าพันองค์ ซึ่งได้รับรางวัลด้านอนุรักษ์จากยูเนสโกและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านงานพุทธศิลป์ที่สำคัญของลำปาง โดยมีบริการรถราง รถม้าเยี่ยมชมนครลำปาง

ปลัดวธ. กล่าวอีกว่า  ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ได้เข้ามาสนับสนุนชุมชนอย่างเต็มที่ ริเริ่มเปิดถนนสายวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี 2550 จัดโครงการสืบสานงานศิลป์ ถิ่นนครลำปาง โครงการดนตรีปี่พาทย์ล้านนา การอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” เป็นต้น ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ  ชุมชนบ้านท่ามะโอ ให้มีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกมิติเป็นต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิถี ซึ่งขณะนี้ วธ. ได้คัดชุมชนต้นแบบไว้อีก 9 แห่งเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ได้แก่  ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย จ.เชียงราย ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรี จ.กาฬสินธุ์ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ จ.แพร่ ชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน  ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเก่าริมน้ำประแส จ.ระยอง ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสามช่องเหนือ จ.พังงา

หากใครสนใจข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว 76 จังหวัด ชุมชนคุณธรรมในโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เที่ยวตลาดน้ำและเที่ยวตลาดบก สามารถค้นหาได้ที่ Mobile Application “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ทั้งในระบบ iOS และ Android ถือเป็นการอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศ สอดคล้องกับนโยบาย วธ. นโยบายรัฐบาล นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนและชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ   หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย