วธ. ร่วมกับจังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดพิธีเปิด “นิทรรศการธงสัญลักษณ์ Thailand Biennale, Chiangrai 2023 โดยศิลปินเชียงราย”

0
190

 พร้อมทั้งเปิดตัวผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ภัณฑารักษ์ และพิธีวางศิลาฤกษ์หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ธงสัญลักษณ์ Thailand Biennale, Chiangrai 2023 โดยศิลปินเชียงราย โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ คณะภัณฑารักษ์  ศิลปินเชียงราย ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกกิตติมศักดิ์ เข้าร่วม ณ หอศิลป์แทนคุณ วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย

นายอิทธิพล  กล่าวว่า “นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่จังหวัดเชียงราย ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน “มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale,Chiangrai 2023” ได้รวมพลังศิลปินเชียงราย พร้อมใจกันสร้างสรรค์งานจิตรกรรมในแนวทางของตนเองโดยมีภาพ ธงสัญลักษณ์ในการจัดงาน Thailand Biennale, Chaingrai 2023 เขียนอยู่ในภาพ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า จังหวัดเชียงราย ในฐานะเมืองศิลปะ กำลังจะมีการจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้น ให้ศิลปินเจ้าบ้านและชาวเชียงราย ตลอดจนผู้มีใจรักศิลปะร่วมสมัย ได้เตรียมความพร้อมและร่วมกันเฉลิมฉลองด้วยความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพงาน  “มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Chiangrai 2023

โดยมีพิธีเปิดตัวธงสัญลักษณ์ในวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับเมตตาจาก พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) เขียนอักษรย่อ Thailand Biennale Chiang Rai 2023 “TBC 2023” เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่คณะทำงานฯ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ ได้แก่คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ คณะภัณฑารักษ์  ศิลปินเชียงราย ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกกิตติมศักดิ์ ที่มาร่วมรับมอบธงสัญลักษณ์การจัดงาน และพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมธงสัญลักษณ์ศิลปินเชียงราย Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 ณ หอศิลป์แทนคุณ วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯได้พิจารณาคัดสรรผลงานศิลปกรรมธงสัญลักษณ์ จำนวน 47 ผลงาน จากผลงานทั้งหมด 119 ผลงาน ได้แก่ กอบพงษ์  ขันทพันธ์  กิตติ์สินี ธันวรักษ์กิจ จงจิตร  มูลมาตย์  จิราวรรณ เรวัตโต  เจริญ มาบุตร ฉลอง พินิจสุวรรณ  เฉลิมศรี ชัยมงคล  ชาญศิลป์ ใจคำ  ชาตะ ใหม่วงค์  ณรงค์เดช สุดใจ  ณัฐพงษ์ หาญสุข  ดิษกรณ์ สุทธสม  ทนงศักดิ์ ปากหวาน ทรงเดช ทิพย์ทอง  ธนิต  จินดาธรรม ธัญพิสิษฐ์ แสนจันทร์  ธีรยุทธ สืบทิม  นิตยา ตามวงค์ นิติพล เลาย้าง  นิพนธ์ ใจนนท์ถี  นิลรวี บัวอินทร์  บรรจบ ปูธิปิน  บัลลังค์ เชยบาล  พรมมา อินยาศรี  พระณัฐวัฒน์ อุปนันทน์  พระผล คูเวียงหวาย  พานทอง แสนจันทร์  พิชิต สิทธิวงค์  พุทธรักษ์  ดาษดา  ยี่ ดวงติ๊บ  ระวี มะโนเรือง ราม เสนา  วรวิทย์ แสงทอง วิทยา ถานะกอง วิทยา วงศ์เพชรมณีโชติ วีระชล ศรีละ  ศรีวรรณ  เจนหัตถการกิจ  สมลักษณ์ ปันติบุญ สุรยุทธ์ จิตมโนวรรณ์  สุริยันต์  วงค์โยธา สุวิทย์  ใจป้อม  เสกสรร  มะโนวัง  เสงี่ยม ยารังษี อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ อภิสิทธิ์ มณีธร อำนาจ ก้านขุนทด  เอกพงษ์ ใจบุญ  โดยนิทรรศการฯจัดแสดง ณ หอศิลป์แทนคุณ วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงรายจนถึงเดือน ธันวาคม 2565 สำหรับผลงานศิลปกรรมธงสัญลักษณ์ของศิลปินที่เข้าร่วมโครงการฯ จะนำไปจัดแสดงในพื้นที่ 18 อำเภอทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย เช่น ที่สมาคมขัวศิลปะ สนามบินแม่ฟ้าหลวง สถานที่สำคัญทางศาสนา  แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนสถานที่ราชการและมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างการรับรู้อย่างแพร่หลายให้กับคนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ ยังมีมติเห็นพ้องต้องกันว่า งานมหกรรม Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีในการเพิ่มช่องทางการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้ภัณฑารักษ์ชาวไทย ผู้มีประสบการณ์และความสามารถในการทำงานร่วมกับเครือข่ายศิลปินอย่างกว้างขวาง ทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมกันสร้างสรรค์ มหกรรมศิลปะนานาชาติ ฯในครั้งนี้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช และนางสาวกฤติยา  กาวีวงศ์  เป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ (Artistic Director) นายอังกฤษ อัจฉริยโสภณและนางสาวมนุพร เหลืองอร่าม เป็นภัณฑารักษ์ (Curator) ของโครงการ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยจะมีการนัดหมายประชุมหารือร่วมกับศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาโครงการ สมาคมขัวศิลปะและศิลปินเชียงราย  เพื่อวางแผนการทำงานและสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานต่อจากนี้ไป

พร้อมกันนี้ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์หอศิลป์ร่วมสมัย เมืองเชียงราย Chiangrai international art museum (CIAM ) อันเป็นมงคลยิ่ง บนพื้นที่กว่า 16 ไร่ ของโครงการก่อสร้าง “หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย” (CIAM) ในพื้นที่ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บริเวณด้านหน้า ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดยหอศิลป์แห่งใหม่จะใช้เป็นสถานที่จัดพิธีเปิดงาน “มหกรรม Thailand Biennale,Chiang Rai 2023” ซึ่งถือเป็นการเปิดใช้งานอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย เมืองเชียงรายเป็นครั้งแรกด้วย