วธ.รุกพัฒนาขรก.ทำสารนิพนธ์งานวัฒนธรรม-เศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ก่อนขึ้นสู่ผู้บริหาร

0
882

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานวัฒนธรรมมืออาชีพ รุ่นที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม ว่า จากนโยบายของนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้มีการพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ตามนโยบายของรัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และกำหนดโมเดลพัฒนาประเทศไทย 4.0  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยปัญญา สร้างคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คนดี คนเก่ง มีคุณธรรม มีจิตสำนึกนั้น ทางสำนักงานปลัด วธ. จึงได้จัดทำหลักสูตรต่างๆ พัฒนาทุกด้าน อาทิ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานวัฒนธรรมมืออาชีพ (นบว.) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น หรือตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ขณะนี้ดำเนินการอบรมมาเป็นรุ่นที่ 2 แล้ว มีผู้เข้าอบรม 47 คน สำนักงานปลัด วธ. 2 คน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 43 คน และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 2 คน เน้นเนื้อหาการอบรม 3 ข้อหลัก 1.แนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 เรียนรู้พระราชดำรัสเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ถือเป็นหัวใจของการทำงานตามเบื้องยุคลบาทในฐานะของข้าราชการ 2.นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลพัฒนาประเทศไทย 4.0  และ 3. นโยบาย วธ. สร้างคนดีสังคมดี สร้างรายได้จากทุนทางวัฒนธรรม และสร้างภาพลักษณ์อันดีกับต่างประเทศ

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวต่อไปว่า การที่ นบว.รุ่น 2 เข้ารับการฝึกอบรม 11 วัน และลงพื้นที่เก็บข้อมูล 60 วัน เพื่อนำเสนอเป็นผลงานสารนิพนธ์ เป็นโอกาสดีที่ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงวัฒนธรรม ได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการงานวัฒนธรรม ทำให้มีความเชี่ยวชาญในงานด้านวัฒนธรรมมากขึ้นและพร้อมที่จะก้าวสู่ผู้บริหารในระดับนโยบายเป็นผู้นำองค์กรและบริหารจัดการองค์กรโดยนำแนวคิด ทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ ทำให้องค์กรได้รับการพัฒนายกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า ส่วนข้าราชการรุ่นใหม่นั้น ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ไปเมื่อเร็วๆ นี้ มีผู้เข้ารับการอบรม 91 คน เชิญผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานในกระทรวง ภาครัฐ เอกชน มาเป็นวิทยากรหัวข้อต่างๆ ฝึกปฏิบัติ การทำกิจกรรมร่วมกัน อภิปราย การศึกษาดูงานและลงพื้นที่ชุมชน เพื่อให้ข้าราชการรุ่นใหม่ที่เพิ่งบรรจุมีคุณสมบัติ 3 ข้อ รู้จักการวางแผนการทำงานตามศาสตร์ของพระราชา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และดำรงชีวิตอยู่ในวิถีวัฒนธรรมไทย ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ นำไปสู่การมีอุดมการณ์ในการทำงาน ยึดมั่นคุณธรรม 4 ประการคือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสังคม สร้างวัฒนธรรมความเป็นไทย และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรต่อไป