วธ.รุกขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เปิดเวทีออนไลน์ให้ความรู้ข้าราชการในสังกัดทั่วประเทศ

0
257

เล็งจัดทำโครงการสำคัญปี 66 ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคมนี้ หวังให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาลได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสัมฤทธิ์ผล คือ กระบวนการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ โดยจะต้องอาศัยการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี การแลกเปลี่ยนแนวความคิด เรียนรู้สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ พร้อมทั้งข้อมูลที่ช่วยเสริมให้โครงการสำคัญฯ  ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ความต้องการของประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า ทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564 ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จึงได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติของ วธ. ผ่านระบบแอปพลิเคชันซูม (Zoom) ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564 นี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์การมหาชนในสังกัด วธ. ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และมีเจตคติที่ดีต่อการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 190 คน

“ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายความรู้ อาทิ การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านวัฒนธรรม ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, กระทรวงวัฒนธรรมกับบทบาทในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยนายประสพ เรียงเงิน รองปลัด วธ., บทบาทของงานวัฒนธรรมในกระแสโลก โดยผู้แทนสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ, การจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเขียนโครงการสำคัญที่ตอบโจทย์เชิงยุทธศาสตร์สำหรับขอรับการจัดสรรงบประมาณ โดย นางพนารัตน์ คนขยัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถนำนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม พร้อมทั้งองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญ วธ. จะมีโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป”  ปลัด วธ. กล่าว