วธ.ระดมวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ขับเคลื่อนชุมชน อำเภอและองค์กรคุณธรรม ตั้งเป้าอำเภอคุณธรรมให้ครบทุกอำเภอ

0
738

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการคัดเลือกชุมชน อำเภอ องค์กรคุณธรรม ผ่านระบบ video conference ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อเร็วๆ นี้

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เพื่อให้คนไทยเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้บูรณาการทุกภาคส่วนปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม จิตสำนึกที่ดีให้แก่ประชาชน เน้นสร้างความเข้มแข็งจากภายใน สร้างสังคมคุณธรรม ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมในปี 2562 ไปทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ชุมชนส่งเสริมคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ และชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 แห่ง และได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 701 แห่ง และในจำนวนนี้จะมีการคัดเลือกให้เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นต่อไป

“ขอความร่วมมือไปยัง สวจ. ทั่วประเทศ เชิญชวนและสร้างเครือข่ายทำงานกับชุมชนต่างๆ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะงานเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมงานศาสตร์พระราชา ศิลปวัฒนธรรมไปสู่งานท้องถิ่นทุกมิติ สนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการชุมชนคุณธรรมฯ พัฒนาจากในระดับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ให้เป็นชุมชนคุณธรรมในที่สุด นอกจากนี้ขอให้ สวจ. ไปประสานขอความร่วมมือขับเคลื่อนให้เกิดเป็นอำเภอคุณธรรมให้ครบทุกอำเภอ และเชิญชวนทุกหน่วยงานในจังหวัด อาทิ ส่วนราชการอื่นๆ ของทุกกระทรวง โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย โรงเรียน ร่วมมือร่วมใจกันเป็นองค์กรคุณธรรม ทำให้ผลออกมาคือ ประชาชนมีความสุขอย่างแท้จริง” ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

ทั้งนี้ ชุมชนคุณธรรมฯนั้น ดำเนินงานผ่านหน่วยงานในสังกัด วธ. ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(สป.) คือ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรมการศาสนา คือ ชุมชนคุณธรรมพลังบวร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม คือ ชุมชนท่องเที่ยวฯ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ฯลฯ และกรมศิลปากร คือ อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) เป็นต้น โดยชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ สป.นั้น ขับเคลื่อนชุมชนโดยมิติศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย ขณะนี้ได้ต่อยอดให้ชุมชนคุณธรรมฯ พัฒนาสินค้าภูมิปัญญาเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT (Cultural Product Of Thailand) จำหน่ายสร้างรายได้ ทำให้สินค้าภูมิปัญญาเป็นที่รู้จักทั้งไทยและต่างประเทศ เป็นการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ให้เกิดความยั่งยืน