วธ.ระดมทุกหน่วยงาน-ผู้นำชุมชนคุณธรรม พลังบวร ร่วมเฝ้าระวัง “ไวรัสโคโรนา” สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ลดความตระหนกประชาชน

0
378

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยมี นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วม โดยการประชุมดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยให้บูรณาการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในทุกหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ได้รับรายงานว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานในสังกัด วธ. ทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมการศาสนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.)  ได้ให้ความร่วมมือและช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 กันอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค อาทิ ให้ความรู้การป้องกันของบุคลากรในเบื้องต้น สถานที่ราชการ และสถานที่ที่ให้บริการประชาชน ที่สำคัญทุกหน่วยงานในสังกัดพร้อมขอความร่วมมือเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ทำงานใกล้ชิดประชาชนช่วยกันรณรงค์ในหมู่ประชาชน เรื่องการล้างมือเพื่อป้องกันโรค การทำความสะอาดของพื้นผิวสัมผัสในที่สาธารณะ การสวมใส่หน้ากากอนามัย ช่วยกันลดความตระหนกของประชาชน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารความเสี่ยง ให้ข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลา ร่วมจัดการข่าวลือ ข่าวปลอมในสื่อสาธารณะอย่างเหมาะสม ดำเนินมาตรการต่างๆ และการสื่อสารให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างโปร่งใส

“กระทรวงวัฒนธรรม จะร่วมบูรณาการสื่อสารข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมควบคุมโรค และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  เผยแพร่ผ่านเครือข่ายวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ที่ตัวเองถนัด หรือหากมีการประชุมสัมมนาให้เพิ่มเนื้อหาการให้ความรู้เรื่องดังกล่าวเข้าไปด้วย ช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่ทางราชการจัดตั้ง/มอบหมาย เช่น กรมควบคุมโรค กรมประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อาทิ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร บ้าน วัด โรงเรียน กว่า 2 หมื่นชุมชนทั่วประเทศ  ผู้นำธรรมชาติ ผู้นำทางจิตวิญญาณ ผู้นำทางศาสนาทุกศาสนา ศิลปินพื้นบ้าน ลิเก ลำตัด ศิลปินแห่งชาติ  เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษาในสังกัด  สบศ. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การดูแลผู้เข้าใช้บริการอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยเฉพาะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอความร่วมมือช่วยดูแลเรื่องข่าวลือตามสื่อต่างๆให้มีการนำเสนออย่างสร้างสรรค์และสื่อสารไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกจนเกินไป ทุกหน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ โดยจะมีการรายงานการดำเนินงานมายังสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นระยะ” ปลัด วธ. กล่าว