วธ. รวมใจชาวเชียงราย เปิด “ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง” 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 65 ต่อเนื่องปีที่ 2

0
235

วธ. รวมใจชาวเชียงราย เปิด “ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง” 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 65 ต่อเนื่องปีที่ 2 ชวนท่องเที่ยว ชมวิถีชาวไทยวน ชิมกาแฟอาข่ามิโน และเดินถนนสายวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ชุมชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัวสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง และพิธีเปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรม “สุดสาย ยายกอง” โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ 16 จังหวัดภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย  เครือข่ายสภาวัฒนธรรม ผู้ใหญ่บ้านและชาวชุมชนเมืองรวง รวมถึงได้รับเกียรติจาก ริชชี่ นางสาวอรเณศ ดีคาบาเลส ดารานักแสดง เข้าร่วม ณ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ภายในงานมีการแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ สักการะหลวงพ่อขาว พิธีบายศรีสู่ขวัญ การฟ้อนรำจากเยาวชนโรงเรียนโป่งแพร่วิทยา ชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวเมืองรอง รวมทั้งเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้โดดเด่นทางวัฒนธรรมของชุมชน ณ ฐานการเรียนรู้ “กาแฟครบวงจร” อาข่ามิโน

นางยุพา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ดำเนินการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ    “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2565 จากชุมชนคุณธรรมฯ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัด ให้เป็น 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” สอดคล้องกับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG พลิกโฉมประเทศไทยให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยนำอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน และทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และบริการทางวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชนและชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ วธ.จึงจัดพิธีเปิดตัวสุดยอดชุมชนคุณธรรม ต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565  ณ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อแสดงความยินดีแก่ “ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเมืองรวง” 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2565 ที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เป็นต้นแบบชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ มีผลการดำเนินงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ พร้อมต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวในมิติทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยทางชุมชนจะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากท่านนายกรัฐมนตรีในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา วธ. ครบรอบ 20 ปี 3 ตุลาคม 2565 ภายใต้โครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืน “2 ทศวรรษกระทรวงวัฒนธรรม” เพื่อศึกษาและถอดบทเรียนความสำเร็จของชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

*****************************************************************