วธ.รวมใจชาวชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบ 1,999 ชุมชน ทำบุญตักบาตร จัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

0
1363

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5-9 ธันวาคม 2561 ทั่วประเทศ

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 รัฐบาลได้เตรียมการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญดังกล่าว ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และสามเณร และพิธีสวดอุทิศถวายพระราชกุศล ของศาสนาต่างๆ  ในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561 นั้น

ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ต้นแบบ จำนวน 1,999 ชุมชน ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบ โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา ลด ละ เลิกอบายมุข หรือปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาของแต่ละศาสนา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาสนสถาน (วัด/มัสยิด/โบสถ์คริสต์ ฯ)  การจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา และกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

“กิจกรรมนี้ถือเป็นการรวมใจของชาวชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบทั่วประเทศ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ที่ได้ร่วมเชิญชวนเครือข่ายทำกิจกรรม เพื่อเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมงานศาสตร์พระราชา ศิลปวัฒนธรรมไปสู่งานท้องถิ่นทุกมิติ” ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว