วธ.รวมพลัง 5 ศาสนา จัดพิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล “สมเด็จพระราชินี” ใน ร.๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี ๒๕๖๐

0
1913

วธ. จัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐” ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

วันนี้ (วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา(ศน.) จัด “งานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำและศาสนิกชน ๕ ศาสนาร่วมในพิธี

 

 

พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับองค์กรทางศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์- ฮินดู ศาสนาซิกข์ และองค์กรเครือข่าย พร้อมใจกันจัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้ศาสนิกชนทุกศาสนามีความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นการรวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนา ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนศาสนาต่าง ๆ โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ เพื่อศาสนิกชนได้นำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ในส่วนกลาง มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  โดยการฉายวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านศาสนา การจัดพิธีทางศาสนา ๕ ศาสนา เพื่อถวายพระราชกุศล

 

โดยพระสงฆ์และผู้นำศาสนาประกอบพิธีทางศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพร ศาสนาอิสลาม ผู้นำศาสนาอิสลามและศาสนิกชนประกอบพิธีดุอาขอพร ศาสนาคริสต์ ผู้นำศาสนาคริสต์และศาสนิกชนประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ผู้นำศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนิกชนสวดถวายพระพร ศาสนาซิกข์ ผู้นำศาสนาซิกข์และศาสนิกชนสวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา

และการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องศาสนา และเสริมสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา โดยมีการเสวนาของเยาวชน ๕ ศาสนา ที่ผ่านการเข้าค่ายเยาวชนสมานฉันท์ เรื่อง “การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” การจัดแสดงเชิงสร้างสรรค์ทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรมขององค์กรศาสนา การจัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ชุมชนศาสนิกสัมพันธ์ สำหรับส่วนภูมิภาค จัดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ โดยจัดพิธีทางศาสนา ณ ศาสนสถานของแต่ละศาสนา และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานที่เหมาะสมที่จังหวัดกำหนด