วธ.ย้าย-รับโอนข้าราชการพลเรือนระดับสูงทดแทนเกษียณ-ทำงานต่อเนื่อง

0
131

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ 282/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.นายวรวุฒิ ด่านสมพงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัด วธ. ไปดำรงตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 2.นางสุภัทร กิจเวช วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัด วธ. 3.นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ไปดำรงตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ 4.นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ไปดำรงตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 5.นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ไปดำรงตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ 6.นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ไปดำรงตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท 7.นางสาวสุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัด วธ. ไปดำรงตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 8.นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัด วธ. และ 9.นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดตาก ไปดำรงตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งการโยกย้ายครั้งนี้ถือเป็นการบริหารอัตรากำลังข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงในสังกัดสำนักงานปลัด วธ. ทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ ตามความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ 287/2563 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 1 ตำแหน่ง ได้แก่ นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดวธ. ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมด้วย