วธ.ยกระดับเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน

0
227

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ 1/2564 ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 โดยมีนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม

 

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 เพื่อให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 โดยการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 9 ขั้นตอน 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับส่งเสริมคุณธรรม (2) ระดับคุณธรรม และ (3) ระดับคุณธรรมต้นแบบ ด้วยการนำมิติทางวัฒนธรรมมาสร้างความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา บูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วน ทุกพื้นที่ ด้วยกลไกพลัง “บวร” และ “ประชารัฐ” สร้างอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่น 3 ประการ ได้แก่ (1) คนในชุมชน/องค์กรปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ (2) คนในชุมชน/องค์กรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต และ (3) คนในชุมชน/องค์กรธำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม โดยชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัด จะเป็นคุณธรรมต้นแบบได้นั้น จะต้องผ่านทุกระดับ และที่ประชุมได้มอบหมาย

กรมการศาสนา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการชี้แจงเกณฑ์การประเมินดังกล่าว
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและนำไปใช้ในการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ต่อไป สำหรับในปี 2564 กำหนดให้มีระยะเวลาในการประเมินตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม 2564 และจะมีการประกาศยกย่องประมาณช่วงต้นเดือนกันยายน 2564