วธ.ยกย่อง 100 สุดยอดชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบ-150 หน่วยงานหรือบุคคลหนุนงาน “บวร” ประจำปี 63

0
828

พร้อมเปิดบูธชุมชนคุณธรรมเสน่ห์วิถีไทย “บวร On Tour” ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม มาที่เดียวเหมือนได้เที่ยวทั่วไทย ในงาน “มหกรรมวัฒนธรรมร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ” 15-20 ก.ย. นี้ 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือก 100 สุดยอด ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ และ 150 หน่วยงานหรือบุคคล ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายปรารพ เหล่าวานิช ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม คณะที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 6 กระทรวงวัฒนธรรม

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดทำแผนงานและโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านมิติวัฒนธรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชน ล่าสุดร่วมกับศิลปิน และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม จัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ”  ระหว่างวันที่ 15-20 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ และลานกลางแจ้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  เพื่อฟื้นฟูเยียวยา ศิลปินทั่วไป  ศิลปินพื้นบ้าน ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรม และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากจะมีการแสดงศิลปินทุกภาค จำหน่ายอาหาร สินค้าวัฒนธรรมไทยแล้ว  ภายในงานมีจุดเช็คอิน : ชุมชนคุณธรรมเสน่ห์วิถีไทย “บวร On Tour” กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่นำมาตั้งไว้กลางกรุง มาที่เดียวเหมือนได้เที่ยวทั่วไทย  เผยแพร่เสน่ห์ของชุมชน ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ของดีชุมชน ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ประจำชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน

นายกฤษศญพงษ์กล่าวอีกว่า  อีกหนึ่งไฮไลท์ในงานครั้งนี้ คือพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 100 สุดยอด ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ต้นแบบ และ 150 หน่วยงานหรือบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมไปถึงการเปิดเวทีจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แกนนำ บวร ทั่วประเทศ เพื่อขยายเครือข่ายทางวัฒนธรรม เผยแพร่ผลงานของชุมชน หน่วยงานและบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนพลัง บวร สู่สาธารณชน ตลอดเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่นต่อไป ทั้งนี้  กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ วธ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” ซึ่งถือเป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญขับเคลื่อนกิจกรรมบ่มเพาะและเผยแพร่ความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อพัฒนาจิตใจและจิตสำนึกด้านจริยธรรมให้ประชาชน

ทั้งนี้ การช่วยเหลือเยียวยางาน “มหกรรมวัฒนธรรมร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ” แบ่งเป็น 3 ระยะที่  1.จัดงานส่วนกลางที่ วธ. ช่วงเดือนกันยายน 2563 เปิดเวทีให้ศิลปินทุกภูมิภาคมาร่วมจัดแสดงให้ประชาชนได้รับชม ระยะที่ 2. จัดงานตามภูมิภาคต่างๆ โดยให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป้าหมายเร่งหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด ถึงความพร้อมและรูปแบบการจัดงานให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดนั้นๆ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้ศิลปิน และเยียวยาประชาชน  ระยะที่ 3.ให้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดทำแผนดำเนินการโครงการกิจกรรมเพื่อขอรับการเยียวยาฟื้นฟูในระยะยาวจากรัฐบาลต่อไป