วธ.ยกย่อง “ชุมชนคุณธรรมฯวัดป่าศรีแสงธรรม” อุบลราชธานี เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

0
74

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ส่งเสริมให้นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตและใช้พลังความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ หรือ “พลังบวร” มาสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน  เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยวธ.ได้ดำเนินโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ปัจจุบันมีชุมชนคุณธรรมเพิ่มขึ้นถึง 25,000 แห่งทั่วประเทศ โดยหนึ่งในชุมชนคุณธรรมที่มีความโดดเด่นด้านการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพลังบวร  มาเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนคือ วัดป่าศรีแสงธรรม ตำบลยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรมและชาวบ้านได้ร่วมมือกันก่อตั้ง  และพัฒนาแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน “โคกอีโด่ยวัลเล่ย์”  โรงเรียนศรีแสงธรรม ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยระบบโซล่าเซลล์ที่ผลิตขึ้นมาเอง มีอาคารเรียนส่วนหนึ่งเป็นแบบบ้านดิน ทำนาและปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งมีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา ที่วัดป่าศรีแสงธรรม ซึ่งได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของรัชกาลที่ 9 และพระปฐมบรมราชโองการรัชกาลที่ 10 สืบสาน รักษา และต่อยอด ศาสตร์พระราชา  และโครงการตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 มาดำเนินโครงการฯ รวมทั้งโครงการ “โคก หนอง นา” เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และจากผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ จึงทำให้ พระปัญญาวชิรโมลี ได้รับรางวัลเสมาธรรมจักร เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ.2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า วธ. ยังได้ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG Model) หรือการผสมผสานของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (bio) เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular) และเศรษฐกิจสีเขียว (green) บนความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ในด้านอาหารและการเกษตร สุขภาพและการแพทย์  พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนคุณธรรมฯวัดป่าศรีแสงธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้ามาศึกษาด้านพลังงานทดแทนด้วยระบบโซล่าเซลล์ที่ผลิตมาจากการรีไซเคิลแผ่นโซล่าเซลล์ที่ชำรุด  การทำเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน รวมถึงการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมกับนำหลักทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชน เป็นการดึงศักยภาพของทรัพยากรทางชีวภาพที่หลากหลายในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้เกิดการกระจายรายได้และโอกาสไปยังชุมชน ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจจากฐานรากให้พึ่งพาตนเองได้  และเพิ่มพูนรายได้สูงขึ้น โดยประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  ขณะเดียวกัน วธ. ได้พัฒนาต่อยอดชุมชนคุณธรรมฯวัดป่าศรีแสงธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ในโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” พร้อมกับชุมชนคุณธรรมฯที่มีศักยภาพ 288 แห่ง โดย วธ.ได้จัดทำ Mobile Application “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ทั้งในระบบ iOS และ Android ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลประกอบด้วยเส้นทางท่องเที่ยว 76 จังหวัดที่มีข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศาสนสถาน ร้านอาหาร สินค้าทางวัฒนธรรม และที่พักแบบโฮมสเตย์  รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ก่อให้เกิดรายได้  เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน