วธ.-ม.รังสิต ร่วมเปิดงานลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 2563 ส่งเสริมพลังของคนรุ่นใหม่สืบสาน รักษา ต่อยอดประเพณีซึ่งมีคุณค่า ชูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

0
728

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2563 โดยมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม พร้อมชมการแสดงการแต่งกายไทย การมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดิทัศน์ การประกวดมารยาท และร่วมลอยกระทง ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากความสําคัญในการดําเนินงานวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล นโยบายประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามจุดเน้น โดยเฉพาะการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย และความเป็นไทยในมิติวัฒนธรรม การสร้างคนดี สังคมดี การสร้างรายได้ และความมั่งคั่งจากทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีความยินดีอย่างยิ่งกับการสนับสนุนมหาวิทยาลัยรังสิตในการจัดงานลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจําปี 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความสําคัญของงานประเพณีสําคัญของประเทศไทย การอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามแก่สังคมไทย และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติรวมถึงการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การนําทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและสร้างสรรค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ประเพณีอันดีงามของคนไทยในคงอยู่ต่อไป