วธ.-มูลนิธิอารยสถาปัตย์ฯ จัดงาน “มหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ครั้งที่ 3” จัดแสดงโขน-นาฏศิลป์โดยผู้พิการประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวล”

0
854

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยเฉพาะการดูแลกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ ด้วยการปรับปรุงอาคารแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของวธ. อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อรองรับอารยสถาปัตย์โดยมีที่จอดรถ ทางลาด ลิฟต์ ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กผู้พิการได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย ดังนั้น วธ.ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล หน่วยงานรัฐและเอกชน จัดงาน “Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3” ภายใต้แนวคิด “Smart Living for All : คุณภาพชีวิตที่นำสมัยเพื่อคนทั้งมวลรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิคนพิการและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” วันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561 ณ ฮอลล์ 2 อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยมี 10 ประเทศอาเซียนเข้าร่วม

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า สำหรับงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 มีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเดินทาง การท่องเที่ยว การออกแบบและการบริการ Friendly Design ต่างๆ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยและส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการ แบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่ 1.นวัตกรรมและเทคโนโลยี 2.การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3. อาหาร 4.การท่องเที่ยว และ5.ความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ นอกจากนี้ มีการสาธิตและจำหน่ายอาหาร 10 ร้านอาหาร 10 ตำนานร้านอร่อย 100 ปี นิทรรศการ “วัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวล” ซึ่งมีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ การจำหน่ายสินค้า CPOT ของแต่ละภาค การจำหน่ายหนังสือของกรมศิลปากร มุมบริการถ่ายภาพชุดย้อนยุค กิจกรรม Workshop งานช่างสิบหมู่ การจำลองโบราณสถาน โบราณวัตถุ เพื่อให้คนพิการทางสายตาได้เรียนรู้ การจำลองผลงานประติกรรมที่จัดแสดงในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ (Thailand Biennale Krabi 2018) จ.กระบี่ รวมทั้งมีการเสวนาหัวข้อต่างๆ อาทิ การขับเคลื่อนเมืองอารยสถาปัตย์ สิทธิผู้พิการ เป็นต้น ซึ่งพิธีเปิดงานจะมีขบวนพาเหรดและการแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น โขน นาฏศิลป์ที่มีนักแสดงซึ่งเป็นเด็กพิการจากโรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับการสอนโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่และเด็กปกติ เพื่อแสดงศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของผู้พิการ

นายวีระ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้วันที่ 1 ธันวาคม 2561 มีพิธีคิกออฟ Friendly Design “วัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวล” โดย วธ.จะมอบป้ายเกียรติคุณสถานที่ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอารยสถาปัตย์แห่งปี อาทิ ศาสนสถาน โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่ปรับปรุงอาคารให้เป็นอารยสถาปัตย์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ทั้งนี้ งานครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายคนไทยไม่ทิ้งกันและประเทศไทยสู่เป้าหมายไทยแลนด์  4.0 ของรัฐบาลและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง Friendly Design ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการออกแบบและสร้าง Friendly Design  เพื่อความสะดวก ปลอดภัย เข้าถึงได้ของประชาชนทุกเพศ ทุกวัยและทุกสภาพร่างกายจากภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ