วธ. มอบเกียรติบัตรประกาศยกย่อง “องค์กรคุณธรรม” กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

0
77

เชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกระทรวงวัฒนธรรม สร้างกำลังใจ เสริมแรงจูงใจ ยึดมั่น ต่อยอด ขยายผลความดี ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ และองค์การมหาชนสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นางยุพา กล่าวว่า ตามที่มติคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เห็นชอบผลการประเมินและแนวทางการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยองค์กรคุณธรรมในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ จะได้รับเกียรติบัตรจากประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ตามประเภทและระดับที่ประเมิน ในการนี้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ของกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระดับองค์กรพัฒนาคุณธรรมและระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับการประเมินองค์กรคุณธรรม จำนวน 61 องค์กร ประกอบด้วย ระดับองค์กรส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 4 องค์กร ระดับองค์กรพัฒนาคุณธรรม จำนวน 4 องค์กร และระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 53 องค์กร

“ดิฉันขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณท่านผู้บริหารและผู้แทนทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 ที่มุ่งเน้นคุณธรรมที่จับต้องได้หรือคุณธรรมสัมผัสได้ ซึ่งนับเป็นกลไกหรือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย อันจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายระดับชาติ ในการสร้างสังคมไทยที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ ทุกมิติ และทุกระดับ โดยการมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องในวันนี้ จึงเป็นภารกิจสำคัญที่สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทุกหน่วยงาน ที่ได้ยึดมั่นในการต่อยอดและขยายผลความดี ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมุ่งหวังขับเคลื่อนยกระดับเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อไป” นางยุพา กล่าว

*****************************************************************