วธ.มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม ปี 62 คณะสงฆ์-ผู้ผลิตสื่อ-ปราชญ์ชาวบ้าน-ศิลปินพื้นบ้าน ขึ้นรับโล่รางวัล

0
1323

ชู ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา นราธิวาส พะเยา พิษณุโลก สงขลา สิงห์บุรี และอุดรธานี สวจ.ดีเด่น ประวิทย์ มาลีนนท์ กทม. อัสสาลาม มะแซ จ.ปัตตานี รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร”

วันนี้ (3 ต.ค.62) เวลา 10.00 น. ที่อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 17 ปี โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ มีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้บริหารวธ. วัฒนธรรมจังหวัด(วธจ.) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้มีเกียรติจำนวนมากเข้าร่วม

ต่อมาเวลา 13.30 น. ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (วธจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารวธ. เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้ได้รับเชิญเข้ารับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” เข้าร่วม

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 17 ปี วธ.เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานคุณธรรม นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โดยยึดหลักอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์วัฒนธรรม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่สังคมที่มีความสมานฉันท์ ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยในอนาคต ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านวัฒนธรรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วธ.ได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องการสืบสาน รักษา และต่อยอดมาเป็นแนวทางดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการบูรณาการของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจในด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ เป็นศูนย์รวมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน รวมถึงการสร้างสรรค์คนดี สังคมดี

ทั้งนี้ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 3 ตุลาคม 2562 วธ.จึงจัดกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวธ. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่าย โดยมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 393 รางวัล แบ่งเป็นเด็กหรือเยาวชน 115 ราย ประเภทบุคคล 160 ราย และประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล 118 แห่ง/คณะ ดังนี้

ประเภทเด็กหรือเยาวชน 115 ราย อาทิ ด.ญ.กรวีร์ วงศ์สุขเสงี่ยม กทม. น.ส.ประวินา ราชแสง จ.ขอนแก่นด.ญ.ปิยธิดา อุ้ยฟูใจ จ.เชียงใหม่ นางสาวนิศารัตน์ ภู่สุวรรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา นายคุณากร ประมุข จ.นครศรีธรรมราช และนายอัสสาลาม มะแซ จ.ปัตตานี เป็นต้น

ประเภทบุคคล 160 ราย อาทิ พระราชเขมากร จ.แพร่ พระครูพิพัฒน์คมนียเขต จ.พังงา นายประวิทย์ มาลีนนท์ กทม. นางศรีนวล ขำอาจ จ.ปทุมธานี นายมณฑล อโหสิ จ.พิจิตร นายอำคา แสงงาม จ.ร้อยเอ็ด นายรัตนะ ตาแปง จ.พะเยา และนายประเสริฐ รักษ์วงศ์ จ.สงขลา เป็นต้น

ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล 118 แห่ง/คณะ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จ.กระบี่ มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี กลุ่มฟ้อนไตลื้อ จ.เชียงใหม่ สมาคมลิเกตะพานหิน จ.พิจิตร และคณะหมอลำแฮ้งคอคำ จ.ร้อยเอ็ด เป็นต้น

นอกจากนี้ วธ.ยังมอบรางวัลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา นราธิวาส พะเยา พิษณุโลก สงขลา สิงห์บุรี และอุดรธานี รวมทั้งมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นในสังกัดวธ. ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 12 ราย อาทิ นายชัยนันท์ พันธุ์ภคไพโรจน์ นายช่างเทคนิคอาวุโส กรมศิลปากร และนายสมชาย ฟ้อนรำดี ครูเชี่ยวชาญวิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี เป็นต้น

ทั้งนี้ การมอบรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นขวัญกำลังใจให้องค์กร หน่วยงานต่างๆ และบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันเป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน และการร่วมขับเคลื่อนงานด้วยศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป