วธ.- “มจร วัดไร่ขิง”-โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 –กองทุนสื่อปลอดภัยฯ ร่วมจัดงาน “วิถีวัฒนธรรมชาวมอญ” ณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม

0
770

วันที่ 20 พ.ย.65 ที่อาคารวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม พระธรรมวชิรานุวัตร (หลวงพ่อแย้ม) ประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดงานมหกรรม “วิถีวัฒนธรรมชาวมอญ” โดยมี พระมหาบุญเลิศ อินฺทปัญฺโญ ศ.ดร. รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์ฯ พระมหานันทชัย นนฺทชโย เจ้าอาวาสวัดสุธรรมวดี นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งพระนิสิต นักศึกษา และชาวไทยรามัญจากทั่วประเทศ เข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น

นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วธจ.นครปฐม กล่าวรายงานว่า จังหวัดนครปฐมมีชาวไทยรามัญ ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรีมาก่อนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ในบริเวณเขตอำเภอนครชัยศรี ได้แก่ วัดกกตาล วัดกลางบางแก้ว และวัดไทยาวาส อำเภอบางเลน ได้แก่  วัดบึงลาดสวาย และวัดเกษตราราม อำเภอสามพราน ได้แก่ วัดหอมเกร็ด วัดทรงคนอง และวัดไร่ขิง ชาวมอญมีวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดกัน ได้แก่ ภาษาและอักษรมอญ อาหาร วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนการแต่งกายที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวมอญ วันนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่จังหวัดนครปฐม นำโดย พระธรรมวชิรานุวัตร มีดำริจัดงานมหกรรม “วิถีวัฒนธรรมชาวมอญ” ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การสาธิตเขียนอักษรมอญ การปักสไบมอญ การประกอบอาหารหวานคาวมอญ การแต่งกายมอญ การแสดงพระธรรมเทศนาภาษามอญ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการปริวรรตคัมภีร์มอญ การแสดงมอญ การเสวนาและเล่าเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชาวมอญ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้และสืบทอด เกิดความภาคภูมิใจ ตลอดจนสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมไทยรามัญให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

นางศศิฑอณร์ หน.ผู้ตรวจราชการวธ. กล่าวว่า ในนามกระทรวงวัฒนธรรม โดยท่านรัฐมนตรี อิทธิพล คุณปลื้ม ท่านปลัดวธ. ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ที่ได้มอบหมายให้มาร่วมงานดีๆ ในวันนี้ โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง และพระคุณเจ้าทุกรูป รวมทั้งพี่น้องชาวไทยรามัญทุกท่าน โดยเฉพาะวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยระดับปริญญาเอก วิทยาลัยสงฆ์วัดไร่ขิง มจร ทำให้เกิดอานิสงส์และคุณประโยชน์อย่างสูงค่าและมูลค่าทางจิตใจ อันเป็นการจรรโลงไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมอันเป็นภารกิจหลักของกระทรวงวัฒนธรรม ที่จะต้องสืบสาน รักษาและต่อยอดให้คงอยู่อย่างพหุวัฒนธรรมตามความเชื่อและประเพณีวีถีชีวิตที่ดีงามที่ทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ซึ่งนอกจากจะสูงค่าแล้วยังมีคุณค่าในเชิงของชาติพันธุ์ มีการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจนำมาซึ่งรายได้ของพี่น้องประชาชน

“ด้านชุมชนคุณธรรมชาวมอญนับว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงมากด้วยวิถีของชาวมอญเดิมนั้นมีความยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ดิฉันรู้สึกชื่นชมมากด้วยหลักปฏิบัติที่เคร่งครัดในหลักธรรม ซึ่งจะทำให้เป็นชุมชนคุณธรรมที่เข้มแข็งมากที่สุด เพราะหลักของชุมชนคุณธรรมก็มีหลักในการดำเนินวิถีชีวิตที่ยึดมั่นในคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือและรวมถึงการยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต” หน.ผู้ตรวจราชการวธ. กล่าว

ด้าน พระมหาบุญเลิศ กล่าวว่า การที่มีการจัดงาน “วิถีวัฒนธรรมชาวมอญ” ขึ้นในวันนี้ ก็ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของที่ตั้งวิทยาลัยสงฆ์ มจร วัดไร่ขิง อันเป็นพื้นที่มีมีชาวมอญอยู่อาศัยหลายแห่งด้วยกัน และวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวมอญไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกิน การแต่งกาย เครื่องมือเครื่องใช้ ต้องถือว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ในฐานะที่เป็นสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงจำเป็นต้องเก็บขุมความรู้เหล่านี้มาใช้สำหรับการสื่อสารไปยังเยาวชนรุ่นต่อไปให้เกิดการรับรู้และร่วมกันอนุรักษ์ จะได้ช่วยกันฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ที่คือแนวทางที่มหาวิทยาลัยสงฆ์มจร วัดไร่ขิง ได้ดำริดำเนินการในวันนี้ ขอเจริญพร