วธ. พร้อมบันทึกจดหมายเหตุ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” รวบรวม-บันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ

0
786

ตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสือ 13 รายการ จดหมายเหตุฉบับหลัก 1 รายการ ฉบับรอง 3 รายการ และหนังสือที่ระลึก 9 รายการ เชิญชวนปชช.ร่วมส่งภาพบันทึกเหตุการณ์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รับรายงานความคืบหน้าการจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 13 รายการ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงาน 13 ชุด ดำเนินการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกแล้ว อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นที่ประชุมได้รับรายงานว่า กรมศิลปากร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสังเกตการณ์และลงพื้นที่เพื่อบันทึกเหตุการณ์และภาพฝึกซ้อมพระราชพิธี/พิธี และเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตลอดเดือนเมษายน 2562 นอกจากนี้ได้รวบรวมภาพและข่าวจากสื่อที่ตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา โดยเป็นสื่อที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยและสื่อที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศและได้รวบรวมภาพถ่ายสำหรับหนังสือจดหมายเหตุฉบับหลัก 8,116  รายการ และกฤตภาคข่าวออนไลน์ 1,470 รายการ นอกจากนี้ จะมีการจัดประกวดภาพถ่ายเพื่อให้ประชาชนส่งภาพมายังกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกฯ

โดยส่งภาพถ่ายมาได้ที่ [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 สอบถามสายด่วนวัฒนธรรม 1765

ส่วนการเตรียมความพร้อมการบันทึกภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ขณะนี้กรมศิลปากร โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้จัดเจ้าหน้าที่และได้รับความร่วมมือจากศิลปินแห่งชาติ เตรียมเข้าบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 3 โซน ได้แก่ 1.สำนักพระราชวัง 2.พื้นที่ควบคุมพิเศษ เช่น พระบรมราชานุสาวรีย์ วัดต่างๆ และ 3. อัฒจันทร์ตามจุดต่างๆ ที่กำหนด โดยจัดเจ้าหน้าที่บันทึกเหตุการณ์ ช่างภาพนิ่งและช่างภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งหมด 83 คน

อย่างไรก็ตาม  สำหรับหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุฯทั้ง 13 รายการ แบ่งเป็น จดหมายเหตุฉบับหลัก 1 รายการ จดหมายเหตุฉบับรอง 3 รายการ และหนังสือที่ระลึก 9 รายการ เพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นองค์ความรู้ด้านโบราณราชประเพณีในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงและเป็นมรดกทางปัญญาของชาติต่อไป ซึ่งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้นำเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว ประกอบด้วย 1.จดหมายเหตุฉบับหลัก 1 รายการ ได้แก่ จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (ฉบับหลัก) 2.จดหมายเหตุฉบับรอง  3 รายการ ได้แก่ 2.1 สมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 2.2 จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ฉบับสื่อมวลชน 2.3 จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ฉบับวีดิทัศน์ 3. หนังสือที่ระลึก 9 รายการ ได้แก่ 3.1 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3.2 ชุมชนต่างชาติ ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3.3 ชุมชนดั้งเดิม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ 3.4 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รอเฉลิมพระปรมาภิไธย) 3.5 ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3.6 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ 3.7 ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3.8 ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และ3.9.ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

อย่างไรก็ตาม หนังสือทั้ง 13 รายการนี้ ขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูลและภาพเพื่อจัดทำต้นฉบับหนังสือ มีบางเล่มกำลังปรับปรุงต้นฉบับและบางเล่มจัดทำต้นฉบับเสร็จแล้วอยู่ระหว่างตรวจสอบเนื้อหาและแก้ไขโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งนี้ หนังสือส่วนหนึ่งจะจัดทำแล้วเสร็จภายในปี 2562 และหนังสือบางส่วนจะแล้วเสร็จในปี 2563  ทั้งนี้ หนังสือทุกรายการจะแจกจ่ายแก่ห้องสมุดสถานศึกษาและส่วนราชการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง นอกจากนี้ หนังสือทุกรายการจะจัดทำเป็นหนังสืออี-บุ๊ค เผยแพร่ไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงด้วย

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,