วธ. ปั้นแกนนำเฝ้าระวังวัฒนธรรม ปลูกฝังความภาคภูมิใจ เป็นพลเมืองดีของชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เร่งขยายเครือข่ายครอบคลุมทุกภาคส่วน

0
969

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ) ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแกนนำเพื่อขับเคลื่อนสังคม” และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกับบทบาทในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ” โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วม

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

 

นายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการใช้วัฒนธรรมสร้างคนดีและสังคมดี โดยมุ่งส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีความรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและเป็นพลเมืองดีของชาติ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ดังนั้น วธ.จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแกนนำเพื่อขับเคลื่อนสังคม” ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมขึ้น ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยายหัวข้อต่างๆ ได้แก่ “สืบสานพระราชปณิธานตามเบื้องพระยุคบาทด้วยศาสตร์พระราชา” โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี “สร้างภูมิคุ้มกันผ่านโครงข่ายทางสังคม” โดยพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา และ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยคณะวิทยากรจิตอาสา 904

ทั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดแกนนำและมีภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยอันนำไปสู่การขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ ซึ่งผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย วัฒนธรรมจังหวัด(วธจ.) ทุกจังหวัด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค แกนนำเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในส่วนกลาง รวมทั้งหมดประมาณ 500 คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ผลจากการอบรมครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและภารกิจในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย รวมถึงสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และนำไปขยายเครือข่ายในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคมไทย