วธ.ปลุกกระแสโขน-โขนร่วมสมัยสำหรับคนรุ่นใหม่ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนชมการแสดงโขนรูปแบบร่วมสมัย 14-15 พ.ย. นี้ ณ ลิโด้คอนเน็คท์ กรุงเทพฯ

0
246

พร้อมเปิดตัวหนังสือ “เกร็ดโขน” 20 พ.ย.นี้ สืบสาน รักษา ต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายสืบสาน รักษา ต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนและส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศเพื่อนำความเป็นไทยสู่สากล ดังนั้น วธ.ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและหน่วยงานต่างๆ เช่น สมาคมฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย สมาคมสยาม จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้โขนและเผยแพร่ในระดับสากลแบบร่วมสมัย โดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฯ ซึ่งโครงการฯมีกิจกรรมประกอบด้วยการจัดฉายสารคดีโขน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ สมาคมฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย การแสดงร่วมสมัย School of Ganesh โดยศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร นักแสดงจากคณะ 18monkeysdancetheatre สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และนักเต้นจาก Conservatoire National Superieur Musique et Danse de Lyon สาธารณรัฐฝรั่งเศส แบ่งเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบแขกรับเชิญ วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2564  รอบนักเรียน นักศึกษา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 และรอบบุคคลทั่วไป วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ  ลิโด้คอนเน็คท์ กรุงเทพฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ มีการสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “เกร็ดดนตรีสำหรับการแสดงโขน : การออกแบบเสียงในการแสดงด้วยแนวคิด Minimalism โดยรศ.ดร.พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์และผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากรและหัวข้อ Why do they sing? โดยท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซนและศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ การฉายสารคดีเกร็ดโขนและเปิดตัวหนังสือเกร็ดโขน (Miscellany of khon)  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 – 19.30 น. ณ สยามสมาคม กรุงเทพฯ

วธ.ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโขนและชมการแสดงโขนแบบร่วมสมัย โดยทุกกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมอาจปรับตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หากมีผลกระทบจากโรคโควิด-19 จะจัดกิจกรรมต่างๆในรูปแบบออนไลน์แทน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook Page และหน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการฯ เช่น วธ. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย สมาคมฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยและสมาคมสยาม