วธ.ปลื้มสภาพัฒน์ฯ ประกาศ 43 โครงการสำคัญด้านวัฒนธรรมปีงบ 67 ตรงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี งบกว่า 854 ล้านบาท

0
223

เน้นท่องเที่ยววัฒนธรรม สินค้าและบริการ Soft Power ส่งเสริมค่านิยมที่ดี เตรียมเสนอ ครม. เห็นชอบต่อไป

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า การดำเนินงานกิจกรรม โครงการต่างๆ ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในช่วงปีงบประมาณ 2565-2566 เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล นโยบาย วธ. ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ล่าสุดทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีมติเห็นชอบโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการสำคัญเรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนของ วธ. เป็นที่น่ายินดีว่าได้รับคัดเลือกทั้งหมด 43 โครงการ งบประมาณรวม 854,142,995 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว (โครงการสำคัญ ปีงบประมาณ 2566) ที่ได้รับการคัดเลือกเพียง 7 โครงการ

นางยุพา  กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการที่ผ่านการคัดเลือก 43 โครงการ ดังนี้ 1. ด้านความมั่นคง 1 โครงการ ได้แก่ โครงการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  2. ด้านการต่างประเทศ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการโขน 4 ทวีป กรมศิลปากร (ศก.) ,โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านศาสนากับต่างประเทศ กรมการศาสนา , โครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ (Thailand Biennale) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) 3. ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 1 โครงการ ได้แก่ การจัดทำทะเบียนศิลปิน บุคลากร แรงงานและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.)

  1. ด้านการท่องเที่ยว 19 โครงการ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรือจมให้เป็นจุดดำน้ำท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ศก. , งานมหกรรมวัฒนธรรมไทยผ้าทออีสาน “งามศิลป์ ถิ่นภูษา” สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ชัยภูมิ ,โครงการ “มหกรรมเมืองแห่งขุนเขา ศิลปะแห่งศรัทธา สีสันแห่งชาติพันธุ์ ตะวันตกสุดแดนสยาม” สวจ.แม่ฮ่องสอน ,โครงการจัดทำสถิติเศรษฐกิจวัฒนธรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และตอบตัวชี้วัดเฉพาะสำหรับวัฒนธรรมในวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UNESCO ของ สป.วธ. ,โครงการ “พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และส่งเสริมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT เพื่อการท่องเที่ยว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สวจ.กำแพงเพชร ,โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก หอภาพยนตร์ฯ โครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาและผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  2. ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 16 โครงการ อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชนด้วย QR AR หรือ VR และโครงการพิพิธภัณฑ์บันดาลไทย : การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากคุณค่าวัตถุทางวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์ ศก. , โครงการศิลป์สร้างทางสุขของ สศร.และโครงการจัดฉายภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อแห่งการเรียนรู้ของหอภาพยนตร์ฯ 6. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ศูนย์คุณธรรมฯ 7. ด้านเศรษฐกิจฐานราก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย สศร. และโครงการส่งเสริมการออกแบบลายผ้าตามอัตลักษณ์จังหวัดร้อยเอ็ด สวจ.ร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ โครงการที่เสนอโดย วธ.  ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ย้ำประเด็นการใช้ทุนทางวัฒนธรรมยกระดับเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม มุ่งบรรลุยุทธศาสตร์ วธ. ขับเคลื่อน Soft Power และส่งเสริมค่านิยมที่ดี คาดว่าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะนำเสนอผลการพิจารณาฯต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้ความเห็นชอบและเข้าสู่กระบวนการจัดสรรงบประมาณต่อไป

*****************************************************************