วธ.ปลื้มสถานทูตฯ 15 ประเทศ ร่วมจัดทำคลิป “พูดภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2564

0
279

ประกาศผลรางวัลประกวดคำขวัญ-สื่อสร้างสรรค์ “ตระหนักรักษ์ ภาษาไทย” พร้อมร่วมมือกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมออนไลน์ทั่วประเทศ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า วธ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รู้รักภาษาไทย ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงสนพระราชหฤทัยและห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทย ทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการทรงงานเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการ และแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกิจกรรมปีนี้เน้นรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การเผยแพร่วีดิทัศน์คำปราศรัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของวธ. ขณะเดียวกันวธ.ได้จัดทำวีดิทัศน์สารคดีพิเศษวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 และวีดิทัศน์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ซึ่งปีนี้มี 15 ประเทศร่วมจัดทำ ได้แก่ ลาว, ฟิลิปปินส์, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, อินเดีย, สเปน, อาร์เจนตินา, ตุรกี, เบลเยียม, สวิตเซอร์แลนด์, โปแลนด์, อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา และแอฟริกาใต้ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ ต่อไป สามารถรับชมได้ทางช่องยูทูบ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม https://www.youtube.com/watch?v=xBUun4HWqMk

รมว.วธ.กล่าวอีกว่า วธ.ยังได้จัดกิจกรรมดำเนินการคัดเลือกและประกวดด้านภาษาไทย ประกอบด้วยการประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลการประกวด ได้แก่ 1.ประเภทประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.นริศรา ท่อนทอง คำขวัญ “ร่วมใจรักษา พัฒนา ต่อยอด สืบทอด ภาษาไทย” 2.ประเภทอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ นายขวัญชัย มะโนศรี คำขวัญ “รักภาษาไทย ใช้ถูก ใช้เป็น เห็นคุณค่า” และ 3.ประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางวุฒิตา จันทร์หนู คำขวัญ “รู้คุณค่าภาษาไทย ด้วยรู้ใช้ถูกวิธี เขียนอ่านสื่อสารดี สมศักดิ์ศรีความเป็นไทย”

นอกจากนี้ มีการประกวดสื่อสร้างสรรค์วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 หัวข้อ “ตระหนัก รักษ์ ภาษาไทย” ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้ 1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “สืบสานภาษาไทย ด้วยวัยใสหาดไข่เต่า” ของทีมหาดไข่เต่า จ.พัทลุง  2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ  ผลงาน “ภาษาไทย” ทำให้ฉันเป็นคนไทย ของทีมโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม จ.เชียงราย และ 3.ระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “พี่มากขา… ฟังนะคะ” ของ น.ส.สกุลไกล หงษ์ทอง จ.นครปฐม ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวด    จะได้รับโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัลจาก วธ.ต่อไป

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ วธ.ยังได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และสถาบันการศึกษาจัดกิจกรรม  วันภาษาไทยแห่งชาติเน้นรูปแบบออนไลน์ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเสวนาออนไลน์ “ภาษาไทยในโลกกว้าง”, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ “ภาษาไทยถิ่นใต้ อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการภาษาไทยสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการอบรมครูภาษาไทยออนไลน์ โดยก่อนหน้านี้ วธ. ได้ประกาศรางวัลให้แก่ ผู้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดี ประกอบด้วย รางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย และรางวัลการประกวดเพลง (เพชรในเพลง) ด้วย