วธ.ประสาน ๒๐ กระทรวง จัดงานเทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา เชิญชวนเข้าวัดปฏิบัติธรรม สืบทอดพระพุทธศาสนา

0
975

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุม 1 กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ ๓/2560 ร่วมกับหน่วยงานระดับกระทรวง ๒๐ กระทรวง อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลาขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงศ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ร่วมการประชุม

รมว.วธ. กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนระดับกระทรวง ๒๐ กระทรวง ได้เห็นชอบร่วมกันบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน ทั้งคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ประชาชน ในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๓– ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้แต่ละกระทรวงจัดกิจกรรม ณ วัดหนึ่งวัดใดที่สะดวกทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในรูปแบบ “ประชารัฐ” ให้เกิดการบูรณาการของกระทรวงและหน่วยงานทุกภาคส่วน สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) และแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559

นายวีระ กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมส่วนกลาง วธ.โดยกรมการศาสนา (ศน.) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ หล่อเทียนพรรษา ๙ ต้น ในวันที่ ๓ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ เพื่อสืบทอดรักษาประเพณีอันดีงาม และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน อีกทั้ง ศน. พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจะร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม  ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐  นอกจากนี้ ยังจัดพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา ๙ ต้น ถวายพระอารามหลวง ๙ วัด ที่มีสมเด็จพระสังฆราชสถิตพระอารามคือ ๑.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  ๒.วัดบวรนิเวศวิหาร  ๓.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ๔.วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  ๕.วัดปทุมวนาราม ๖.วัดสามพระยา ๗.วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ๘.วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และ  ๙.วัดสุวรรณาราม ในวันที่ ๘ กรกฎาคม เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมในส่วนภูมิภาค มีการจัดงานอาสาฬหบูชาอาเซียนในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศ เพื่อนบ้าน ๑๖ จังหวัด เพื่อสานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา โดยน้อมนำหลักธรรมทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติและนำความเป็นวิถีถิ่น วิถีไทย และวัฒนธรรมไทยสู่วัฒนธรรมอาเซียนด้วย และมีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ วัดทุกวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดขาว รักษาศีล ๕ ทั้งชุมชน หมู่บ้านตลอดเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

“จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมกับองค์กรเครือข่ายในสังกัด ณ วัดหรือสถานที่ตามที่กระทรวงหรือหน่วยงานกำหนด และร่วมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในหน่วยงาน เช่น การเผยแพร่สปอตวิทยุ/โทรทัศน์ การประดับธงธรรมจักรและธงชาติบริเวณรอบหน่วยงานหรือตามความเหมาะสม สอบถามรายละเอียดที่กรมการศาสนา โทร. ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๑๑” รมว.วธ. กล่าว