วธ.ประชุมความคืบหน้าจัดทำหนังสือที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ร.๙ ทั้ง ๓ รูปแบบ ภาพพร้อมเสียง พระเมรุมาศ ๓ มิติ

0
1486

สำนักข่าว Thai R News – วันนี้ (๖ กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์สำนักหอสมุดแห่งชาติ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายต่างๆ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ จำนวน ๑๐ รายการ ประกอบด้วย จดหมายเหตุ ๖ รายการ หนังสือที่ระลึก ๓ รายการ และแผ่นพับ ๑ รายการ ดังนี้ ๑.จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร อยู่ระหว่างการดำเนินการบันทึกเหตุการณ์ รวบรวมเอกสารข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเรียบเรียงต้นฉบับ

๒.จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฉบับประชาชน อยู่ระหว่างการจัดทำต้นฉบับ ๓.จดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฉบับสื่อมวลชน แบ่งเป็นฉบับสื่อมวลชนไทย และสื่อมวลชนต่างประเทศ อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้ข้อมูลข่าวจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ๔.กานท์กวีคีตปวงประชาชนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คัดเลือกบทร้อยกรองของประชาชน ซึ่งประพันธ์ขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร จำนวน ๑๘๙ บท จัดพิมพ์เป็นหนังสือ “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” ส่วนภาพประกอบอยู่ระหว่างการคัดเลือก

๕.หนังสือและซีดีบทเพลงแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ดำเนินการคัดเลือกบทเพลงที่มีความไพเราะ เหมาะสม โดยแยกเป็น เพลงไทยลูกทุ่ง  ๙๙ บทเพลง  และเพลงไทยสากล ๙๙ บทเพลง  เพื่อนำมาจัดทำหนังสือและซีดีบทเพลง โดยใช้ชื่อว่า บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ “พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์” ๖.จดหมายเหตุฉบับวีดิทัศน์ “ทรงสถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์” แล้วเสร็จจำนวน ๑๐ ตอน สามารถรับชมได้ที่เว็บไซด์ของกระทรวงวัฒนธรรม ๗.พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์และพระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อยู่ระหว่างการจัดทำต้นฉบับ ๘.เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร อยู่ระหว่างการกำหนดแนวทาง เนื้อหา จำนวนหน้า ผู้เรียบเรียง และศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น ๙.“นวมินทราศิรวาทราชสดุดี” ร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประสานเรียนเชิญกวี ๙ ท่าน ร่วมรังสรรค์กวีนิพนธ์ โดยนำข้อความจากพระบรมราโชวาทและกระแสพระราชดำรัสที่ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ประกอบด้วยหัวข้อในการประพันธ์ ๙ หัวข้อ ขณะนี้ต้นฉบับเสร็จสมบูรณ์แล้ว อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์

๑๐.แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ดำเนินการจัดทำต้นฉบับแผ่นพับที่ระลึกฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ รูปแบบ ประกอบด้วย แบบที่ ๑ เนื้อหาหลัก ๘ หัวข้อ ได้แก่ พระราชประวัติจอมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ พระปรีชาเกริกไกรไปทั่วหล้า พระราชกรณียกิจเพื่อปวงประชา พระราชดำริพัฒนาเทิดถาวร พระเกียรติยศปรากฏทั่วสากลดิเรกดลถวายพระเพลิงเถกิงนุสรณ์ พระเมรุมาศสูงส่งอลงกรณ์ และเจิดกำจร กำหนดการพระราชพิธี จัดพิมพ์จำนวน ๙,๖๐๐,๐๐๐ แผ่น แจกจ่ายผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แบบที่ ๒ ย่อเนื้อหาจาก ๘ หัวข้อในแบบที่ ๑ โดยจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ จัดพิมพ์จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ แผ่น เพื่อแจกจ่ายแก่คณะทูตานุทูตและชาวต่างชาติ แบบที่ ๓ เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ ทศพิธราชธรรม พระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ราชรถ พระยานมาศ และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แจกจ่ายในงานนิทรรศการ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ทั้งนี้ แผ่นพับที่ระลึกทั้ง ๓ รูปแบบ ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัล AR – Augmented Reality หรือเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมาร่วมนำเสนอเนื้อหา โดยขยายรายละเอียดของแผ่นพับให้ผู้ชมเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็วผ่านแอปพลิเคชั่นบน Smart Phone หรือ Tablet ประเภทต่างๆ รวมทั้งออกแบบให้เหมาะสมสำหรับการนำไปใส่กรอบเพื่อบูชา โดยใช้วิธีนำเสนอ ๒ รูปแบบ เพื่อให้สะดวกในการเข้าถึง ดังนี้ ๑) ใช้เทคโนโลยี Zappar โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นชื่อ Zappar เปิดใช้งานแอปพลิเคชั่นเพื่อส่องไปที่สัญลักษณ์ Zappar ที่ปรากฏที่มุมล่างขวาของแผ่นพับที่ระลึก จะปรากฏตัวเลือกให้เข้าชมเนื้อหา ๔ ตัวเลือก ได้แก่ วีดิทัศน์สารคดี “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพฯ เว็บไซต์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และแผ่นพับที่ระลึกฉบับดิจิทัลทั้ง ๓ รูปแบบ ๒) ใช้เทคโนโลยี AR โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นชื่อ ARZIO เปิดใช้งานแอปพลิเคชั่น เพื่อส่องไปที่แผ่นพับที่ระลึกตามส่วนต่างๆ จะปรากฏปุ่มให้กดชมอัลบั้มภาพพร้อมทั้งเสียงที่เกี่ยวข้อง หรือภาพพระเมรุมาศ ๓ มิติ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ใหม่ในการรับชม และการแสดงข้อมูล