วธ.ประกาศแต่งตั้งวัฒนธรรมจังหวัดใหม่ 9 ราย ยึดหลักธรรมาภิบาล ผลงาน และระบบอาวุโส

0
1194

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(ปลัดวธ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 161 / 2560 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง จากระดับชำนาญการพิเศษ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการระดับสูง (ตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัด) จำนวน 9 ราย ได้แก่ 1.นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) เพชรบุรี เป็นวัฒนธรรมจังหวัด (วธจ.) เพชรบุรี  2.นายธีทัต พิมพา  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สวจ.หนองคาย เป็น วธจ.พิจิตร 3.นางมันทนา กันสิทธิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สวจ.เชียงใหม่ เป็น วธจ.กำแพงเพชร 4.นายเสน่ห์ สายเย็นใจ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สวจ.ลำพูน เป็น วธจ.แม่ฮ่องสอน 5.นางเยาวภา โตสงวน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สวจ.เพชรบูรณ์ เป็น วธจ.เลย 6.นางวิไล พรหมณี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สวจ.ราชบุรี เป็น วธจ.อำนาจเจริญ 7.นายไชยนันท์ แสงทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายและประสานราชการภูมิภาค กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็น วธจ.กาฬสินธุ์ 8.นางศิรัชญา ครุฑอรัญ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สวจ.ตราด เป็นวธจ.มุกดาหาร และ 9. นางกมนรัตน์ สิมมาคำ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สวจ.ขอนแก่น เป็น วธจ.บุรีรัมย์

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ได้รับการแต่งตั้งทั้ง 9 รายนั้นยึดหลักธรรมาภิบาล ผลงาน และระบบอาวุโส มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่ง  ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยจะเชิญ วธจ. ทั้ง 9 ราย มารับนโยบายการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม ก่อนการลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จริงเร็วๆ นี้