วธ. ประกาศยกย่ององค์กรอิสระภาครัฐ และเอกชน 83 แห่ง ส่งเสริมสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม

0
353

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม องค์กรอิสระภาครัฐและเอกชน ณ ห้อง Auditorium ชั้น G อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา องค์กรอิสระภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม จำนวน 83 หน่วยงาน ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้ กรมการศาสนาได้ดำเนินตามาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวสืบเนื่องมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เห็นชอบผลการประเมินและการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมอบให้ประธานคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นผู้มอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมการประเมินและเป็นแรงจูงใจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน สำหรับการมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมในการประกาศยกย่อง 2 ส่วน ประกอบด้วย

  1. หน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับเกียรติบัตรจาก ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ตามระดับที่ประเมิน จำนวน 53 แห่ง ประกอบด้วย ระดับส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 5 แห่ง ระดับคุณธรรม จำนวน 31 แห่ง และระดับคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 17 แห่ง โดยในวันนี้ได้เชิญผู้แทนของหน่วยงานมารับเกียรติบัตร จำนวน 9 หน่วยงาน
  2. องค์กรอิสระภาครัฐและเอกชน ได้รับเกียรติบัตรจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามระดับที่ประเมิน จำนวน 74 แห่ง ประกอบด้วย ระดับส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 11 แห่ง ระดับคุณธรรม จำนวน 9 แห่ง และระดับคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 54 แห่ง

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า การยกย่ององค์กรคุณธรรม เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ทุกหน่วยงานยังคงทำหน้าที่และบูรณาการร่วมกันตามบทบาทมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจุดประกายให้ทุกองค์กรเกิดการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่องค์กรคุณธรรมในระดับต่างๆ ที่สามารถเป็นแรงจูงใจและแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน