วธ.บูรณาการ 20 หน่วยงานจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 61-62 เชิญประมุขสงฆ์-รัฐมนตรีด้านศาสนา/วัฒนธรรมต่างประเทศเข้าร่วมเป็นครั้งแรก

0
1247

วธ. ร่วม 20 หน่วยงาน บูรณาการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2562 อัญเชิญพระบรมสาริกธาตุและพุทธรูปสำคัญ 10 ประเทศ ประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนกราบสักการะ เชิญประมุขสงฆ์และรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านศาสนาและวัฒนธรรมของต่างประเทศ ร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรม พ.ศ. 2561 ทำหน้าที่วางแผน กำหนดรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1/2561
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีร่วมกับ 20 หน่วยงาน ให้ทุกวัดทั่วประเทศ และวัดไทยในต่างประเทศ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และให้มีพิธีทำบุญตักบาตรในวันที่ 1 มกราคม 2562

นายวีระ กล่าวต่อว่า วธ.บูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ 20 หน่วยงาน จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทั้งในวัดและสถานที่ทั่วไป โดยส่วนกลางจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 ดังนี้

  1. วันที่ 29 ธันวาคม 2561 จัดขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพุทธรูปสำคัญจากต่างประเทศ 10 ประเทศ มาประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 15 มกราคม 2562
  2. วันที่ 30 ธันวาคม 2561 กิจกรรมไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล ที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก วัดวชิรธรรมสาธิต ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2561 –
    1 มกราคม 2562
  3. วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และวัดในกรุงเทพฯ โดยมีกระทรวงต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพ
  4. วันที่ 1 มกราคม 2562 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ส่วนภูมิภาค สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ร่วมกับวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสถานปฏิบัติธรรม และหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ วนอุทยาน ทัณฑสถาน และโรงพยาบาล เป็นต้น และในปีนี้ศาสนิกชนในศาสนาคริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ อธิษฐานขอพรตามหลักธรรมทางศาสนา ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖2 ถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในต่างประเทศ วธ. ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยในต่างประเทศ ยุโรป เอเชีย และประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งประเทศที่มีชุมชนชาวพุทธทั่วโลก 544 วัด จัดกิจกรรม
สวดมนต์ข้ามปีภายใต้แนวคิด “สวดมนต์ข้ามปี เพื่อความสุข” (2019 New years’Eve Chanting and Meditation for Happiness) เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม การเจริญสมาธิต่อประชาคมโลก และระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 วธ.ได้เชิญประมุขสงฆ์และรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านศาสนาและวัฒนธรรมของต่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีที่ประเทศไทย ประกอบด้วย ประเทศศรีลังกา อินเดีย กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย จีน ภูฏาน และมองโกเลีย

ทั้งนี้ ผลจากการประชุมในครั้งนี้ จะได้นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบแผนการบูรณาการจัดกิจกรรม และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในนามของรัฐบาลต่อไป

///////////////////////////////////////////////////////////