1-S__10584116

- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

กรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้ชัดการขุด “โคก หนอง นา” พช. ดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย และได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้แล้ว

วันนี้ (11 เมษายน 2564) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ได้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. วงเงินงบประมาณ 4,787,916,400 บาท ดำเนินการในพื้นที่ 73 จังหวัด 575 อำเภอ 3,246...

อธิบดีพช. แจ้งเลื่อนการจัดงานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด-19 ตามมาตรการ ศบค. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP หรือผู้ประกอบการ OTOP ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานรับรอง แต่ไม่มีระดับดาว หรือมีดาวไม่เกิน 3 ดาว ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคม สู้ภัยโควิด-19 จึงอนุมัติงบประมาณ 95...

ปลัดวธ. เปิดงานสงกรานต์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

หนุนสร้างความรู้ ความเข้าใจคุณค่าสาระที่สำคัญของงานประเพณีสงกรานต์ ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยแก่เยาวชน คนรุ่นใหม่ วันที่ 10 เมษายน 2564 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานนักขัตฤกษ์นมัสการพระพุทธไสยาสน์ในกิจกรรมงานสงกรานต์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ประจำปี พุทธศักราช 2564 โดยมี พระเทพวชิรโมลี รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม คณะสงฆ์ นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง...