วธ.ตั้งบอร์ดกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง

0
246

ทำหน้าที่กำหนดตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบกับกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมุ่งเน้นให้กระทรวงมีบทบาทหลักในการพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและกำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการกระทรวงและส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ซึ่งพิจารณาจากประเด็นสำคัญในการบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศและแผนระดับชาติอื่นๆมากำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวงและถ่ายทอดลงสู่ส่วนราชการระดับกรมภายในกระทรวงเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและเป้าหมายสำคัญของส่วนราชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนั้นเพื่อให้การพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวงและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น ตนจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในวธ.มีทั้งหมด 10 คน  ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้นำบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการ ได้แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงวัฒนธรรม  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในวธ.หรือรองหัวหน้าส่วนราชการฯที่ได้รับมอบหมายทุกกรม ผู้อำนวยการองค์การมหาชนภายใต้การกำกับของรมว.วธ.  ผู้นำกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) วธ.หรือผู้แทนกลุ่มป.ย.ป.วธ. ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบบริหารของวธ.

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีอำนาจและหน้าที่ เช่น กำหนดตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของวธ.และส่วนราชการในสังกัด การติดตาม กำกับและให้การสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของวธ.และส่วนราชการในสังกัดเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สำนักงานก.พ.ร.กำหนด บูรณาการตัวชี้วัดขององค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรมว.วธ. ยกเว้นองค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้ระบบการประเมินผลตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 และแต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคคลอื่นใดดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจที่ได้รับมอบหมายตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อได้รับผลการประเมินแล้ว วธ.จะนำข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด