วธ. ชู “เพชรบุรี” เป็น “เมืองแห่งสกุลช่าง” มุ่งส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของสกุลช่างฝีมือดั้งเดิม ให้คงอยู่สืบไป

0
1166

วันนี้ (๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการเพชรบุรีเมืองสกุลช่าง ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์  ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ช่างฝีมือดั้งเดิมจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๕ คน ให้การต้อนรับ ได้แก่ ๑. ช่างทองเมืองเพชร ๒. ช่างเขียนลายผ้าโบราณ (ผ้าลายอย่าง) ๓. ช่างตอกกระดาษ ๔. ช่างเขียนลายโบราณ (ลายไทยโบราณ) และ ๕. ช่างแทงหยวก นอกจากนี้ยังได้นำอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีมาจัดสาธิตด้วย เช่น ข้าวแช่ น้ำตาลสด ข้าวผัดแดง–ผัดหมี่ และขนมหวานเมืองเพชร

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า จากข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ดำเนินการขับเคลื่อนงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และสืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อาทิ งานแทงหยวก งานช่างทอง งานเขียนลายผ้าโบราณ งานเขียนลายรดน้ำ งานจำหลักหนังใหญ่ เป็นต้น ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยอันทรงคุณค่า และมีความงดงามในด้านต่าง ๆ ซึ่งการขับเคลื่อนงานดังกล่าว เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิมและต่อยอดให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ให้คงอยู่สืบไป รวมถึง การพัฒนาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน กลุ่มคนและบุคคล  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รมว.วธ. กล่าวต่อว่า กระบวนการที่จะดำเนินการได้ทั้งหมดนั้น จะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ และเกิดจากความต้องการของประชาชนและเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นแนวทางที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และก่อให้เกิดความยั่งยืนของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อหาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งสกุลช่าง กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนสนับสนุน และส่งเสริมงานสกุลช่างอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน ทั้งในส่วนการอนุรักษ์ สืบสาน การพัฒนาฝีมือช่าง และต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานของช่างฝีมือ เพื่อผลักดันงานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีสู่ระดับสากล และเพื่อสร้างทายาทในการสืบสาน พร้อมทั้งให้เกิดการกระจายองค์ความรู้และสืบสานผลงานมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม จะสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแก่ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ UNESCO ตามอนุสัญญาการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ค.ศ. ๒๐๐๓ ด้วย

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””