วธ. ชูพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ผ่านชุมชนคุณธรรมกว่า 3,000 แห่งขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

0
219

พร้อมเปิดกิจกรรม “ลานวัฒนธรรม สร้างสุข” 76 จังหวัด ชวนผู้ประกอบการ ชุมชนวัฒนธรรม บุคลากร วธ. ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าและออกกำลังกาย สร้างงาน สร้างรายได้ และสุขภาพที่ดี สู้ภัยโควิด-19

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายพัฒนาประเทศ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มุ่งพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ประชาชนนำมิติทางศาสนาและวัฒนธรรมมาเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างให้ประชาชนภายในประเทศมีภูมิคุ้มกัน ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นไปตามแนวทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.) จึงได้ให้การส่งเสริม สนับสนุนการบ่มเพาะ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่คนในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมุ่งเน้นสร้างขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรมร่วมสร้างสังคมคุณธรรมทั่วประเทศ ผ่านกลไกพลัง “บวร” บ้าน วัด/ศาสนสถาน โรงเรียน/ราชการ บูรณการความร่วมมือขับเคลื่อนดำเนินงานในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ สังคมไทยเป็น “สังคมคุณธรรม” ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นายอิทธิพล กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศน. ได้ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ องค์การศาสนา และภาคีเครือข่ายจัดทำ โครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ส่งเสริม สนับสนุนให้วัด/ศาสนสถานของศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ทั่วประเทศ ร่วมกับชุมชน หน่วยงานในพื้นที่ จัดกิจกรรมทางศาสนา ส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา เพื่อบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชน นำศาสตร์พระราชา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาพัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานประเพณีอันดีงาม รวมทั้งส่งเสริมวัด/ศาสนสถาน เป็นศูนย์รวมใจร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้ประสานงาน ที่ปรึกษา อำนวยความสะดวกให้การสนับสนุนการดำเนินงานและกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อรายงานผลต่อกรมการศาสนา โดยมีชุมชนคุณธรรมเข้าร่วมกว่า 3,000 แห่ง

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ วธ. จึงได้มอบหมายให้สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม สร้างสุข โดยความร่วมมือของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด ผู้ประกอบการ ชุมชนวัฒนธรรมมาออกร้านจำหน่ายสินค้า จึงขอเชิญชวนให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าและร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เช่น วิ่ง แอโรบิค ปั่นจักรยาน แบดมินตัน เปตอง ฮูลาฮูป และการออกกำลังกาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นพื้นที่ในการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความสุขทางกายและทางใจให้แก่บุคลากรวธ.และบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมกิจกรรมออกกำลังกายประเภทต่างๆตามที่ตนเองสนใจ สร้างความสนุกสนนา เพลิดเพลิน ความรัก ความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร ถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) และสร้างสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)