วธ.ชื่นชมเครือข่ายพลัง “บวร” ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล อุตรดิตถ์

0
544

เตรียมพร้อมเป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล

เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เมืองลับแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนางสาวกนกกาญจน์ ลอยพงศ์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางปารณีย์ เตชะปุณยงค์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ นางทมาภรณ์ ชัยชนะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพนมมาศพิทยากร ตัวแทนชุมชนคุณธรรมฯ ให้การต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เยี่ยมชมอาคารศูนย์บริการการท่องเที่ยว จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของฝากเมืองลับแล สาธิตการทอผ้า เยี่ยมชมชาวชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตลาดลับแล คอกช้าง หัวร้อง-ฟากท่าป่ายาง ยางกระไดเหนือ ยางกระไดใต้ และชุมชนบ้านหนอง สาธิตการทำไม้กวาดลับแล ตัดหน้าหมอนสามเหลี่ยม เยี่ยมชมอาคารนิทรรศการแสดงประวัติศาสตร์ด้วย จากนั้นเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก ไท – พวน ด้วย

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ขอชื่นชมชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล มีการส่งเสริมคุณธรรมทั้ง 3 ด้าน คือ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำรงชีวิต และสืบสาน ธำรง รักษาวิถีชีวิตที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทย และด้วยพลัง บวร บ้าน วัด โรงเรียน ช่วยกันสืบสาน รักษา ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาตนเอง เป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ได้แก่ ผ้าทอ ผ้าซิ่น ตีนจกไท-ยวนลับแล ไม้กวาด อาหารพื้นบ้าน ได้แก่ ข้าวแคบ เส้นขนมจีนทอด ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ ทอผ้า กลุ่มถักไม้กวาด ตลอดจนการออมทรัพย์ให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมชุมชนอย่างต่อเนื่อง นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จของชุมชนคุณธรรมฯ 

“จากนี้ไปภารกิจของชุมชนคุณธรรมฯ ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร 22,000 ชุมชนทั่วประเทศ นอกจากจะขับเคลื่อนใน 3 ด้าน คือ ยึดมั่นในหลักศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรักษา สืบสาน ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมแล้ว จะต้องบูรณาการหน่วยงาน กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมให้ทุกชุมชนพร้อม เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างๆของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตามข้อสั่งการของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด คอยประสานงาน ซึ่งมีตัวแทนมาจากหลากหลายหน่วยงานในจังหวัด ในแต่ละชุมชน จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชุมชนคุณธรรมฯ ขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งเป็นผู้นำบวร บ้าน วัด โรงเรียนที่เป็นที่ยอมรับและนำชาวบ้านทำงานในชุมชน ที่สำคัญเป็นตัวแทนนำข่าวสารที่มีประโยชน์เผยแพร่ต่อชุมชน หรือแจ้งข่าวสารของชุมชนผ่านช่องทางการสื่อสารมายังสำนักงานวัฒนธรรมและหน่วยงานส่วนกลางได้” ปลัด วธ. กล่าว

ทั้งนี้ วธ.  จัดทำเครื่องมือทางเทคโนโลยี หรือสร้างเครือข่ายการสื่อสารโซเชียลเน็ตเวิร์ค ระหว่างชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ มีช่องทางรายงานกิจกรรมและความคืบหน้าต่างๆ มายังส่วนกลางและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ชุมชนคุณธรรมฯอื่นๆ ได้ศึกษาเป็นแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนของตัวเอง รวมไปถึงการเฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงทุกด้านแล้วส่งรายงานมายังส่วนกลางได้ทันที