วธ.ชื่นชมวิถีสงกรานต์ชาวรามัญ ยกย่องชุมชนคุณธรรม “เกาะลัดอีแท่น” จ.นครปฐม

0
3628

ท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวช่วงย่างเข้าสู่กลางเดือนเมษายน แต่นั่นคงส่งผลเฉพาะความรู้สึกของผิวกาย ส่วนจิตใจของท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กฤษศญพงษ์ ศิริ กลับรู้สึกเยือกเย็น ระบายความรู้สึกผ่านออกทางรอยยิ้มที่บ่งบอกถึงความปลื้มปีติในทันทีที่ได้พบเห็นสังคมคุณธรรมของชาวมอญ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “มหาสงกรานต์รามัญสราญรมภ์” ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อช่วงสายของวันที่ 9 เมษายน 2560

“กิจกรรมมหาสงกรานต์รามัญในวันนี้ เป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมที่น่าชื่นชม การที่พี่น้องชาวมอญมารวมตัวกันเปิดงานประเพณีสงกรานต์เป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์และความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ร่วมกันสืบสานประเพณีสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ถึงรุ่นลูกหลานสืบไป ในนามของรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้พยายามส่งเสริมอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ถ้าคนไทยรู้จักรักใคร่ รู้จักรวมตัวกันเช่นนี้สังคมไทยก็จะมีแต่ความสุข” ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวภายหลังการเป็นประธานถวายภัตตาหารเพล และปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์มอญ

จากนั้นได้เยี่ยมชมและชิมรสข้าวแช่จากกลุ่มแม่บ้านชาวมอญ ที่เชื่อกันว่า การได้กินข้าวแช่ปีละครั้ง นอกจากทำให้สุขภาพดีแล้ว ยังเป็นการสะเดาะเคราะห์เพื่อต้อนรับปีใหม่ พร้อมกันนี้ก็ได้ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวมอญก่อนจะเดินทาง ลงพื้นที่ตรวจราชการ “ชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง และบริเวณพื้นที่ชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง  (เกาะลัดอีแท่น) อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

รวม 5 จุด ได้แก่ 1.ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรี

2.วัดทรงคะนอง

3.พิพิธภัณฑ์บ้านคลองผีเสื้อ

4.สวนส้มโอผู้ใหญ่ณรงค์ฤทธิ์

และ 5.โฮมสเตย์ บ้านสวนบางเตย โดยมี พระเทพศาสนาภิบาล (เจ้าคุณแย้ม) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง  ในฐานะผู้นำการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ผู้บริหารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม รวมทั้งผู้แทนจากชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมธรรมบูชา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

ในการนี้ นางฐิติรัฐ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานโดยสรุปว่า เกาะลัดอีแท่น เป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดำเนินงานตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้มีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย โดยนำมิติทางศาสนามาสร้างความสงบสุข ความสมานฉันท์ให้เกิดแก่คนในสังคม โดยขับเคลื่อนพลัง “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการเพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมนำมิติทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 5.0

วัฒนธรรมจังหวัดฯ ได้พิจารณาคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดนครปฐม จำนวน 7 อำเภอ ๆ ละ 1 แห่ง ในส่วนของอำเภอสามพราน ได้คัดเลือกชุมชนเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานงานชุมชนคุณธรรม ก้าวสู่ “สังคมคุณธรรม” ที่มีความปรองดองสมานฉันท์ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อไป

การดำเนินงานที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเครือข่าย “พลังบวร” ได้แก่ นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง นายกอบต.ทรงคะนอง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง โดยมีหลวงพ่อพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง  เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว

พระเดชพระคุณ “หลวงพ่อเจ้าคุณแย้ม” กล่าวสัมโมทนียกถาว่า ในการเฟ้นหาชุมชนคุณธรรม ทางคณะดำเนินการได้คัดเลือกชุมชนเกาะลัดอีแท่นเป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างของอำเภอต่างๆ จากนั้นจึงได้ดำเนินการพัฒนาด้านกิจกรรมต่างๆ ขึ้นมา โดยอาตมาได้รับรายงานข้อมูลความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ ขอเรียนให้ท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทราบว่า  เราดำเนินการกันอย่างเต็มที่ พร้อมสรรหาแรงบันดาลใจให้ชาวชุมชนเกิดความรัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ โดยที่อาตมาเป็นกรรมการขับเคลื่อนโครงการศีล 5 อยู่ด้วย จึงประสานเรื่องนี้กับวัฒนธรรมจังหวัด  อันคำว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยนั้น อันดับหนึ่งคือวัฒนธรรมรากเหง้าพื้นฐานของชุมชน  การที่ศีล 5 ขับเคลื่อนมาถึงวันนี้และมีผลประเมินกว่า 80 เปอร์เซ็นต์นั้น ก็มีเรื่องวัฒนธรรมเป็นตัวช่วยหลัก  ถ้าจะกล่าวถึงชุมชุมคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอำเภอสามพรานอาตมาเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์เสียมากกว่าจะลงไปชี้นำ

“พื้นที่ของวัดไร่ขิงยังมีอีกกว่า 200 ไร่ ส่วนหนึ่งกำลังสร้างพื้นที่ปฏิบัติธรรมเพื่อช่วยหนุนนโยบายขับเคลื่อนคุณธรรมของพวกท่าน เรามีลานต้นโพธิ์ มีอาคารที่พร้อมใช้เป็นพื้นที่ขับเคลื่อนคุณธรรมตรงนั้นแหละ ขณะนี้อาตมากำลังพัฒนาพื้นที่ตรงนั้น เพราะถือว่าเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างวัดทรงคะนอง และวัดไร่ขิงที่ร่วมด้วยช่วยกัน ซึ่งอาตมาอยากให้นายกเทศบาลเมืองไร่ขิง เป็นแกนนำ นายกอบต.ทรงคะนอง นายกอบต.บางเตย มาจับมือกันเพื่อให้โครงการนี้ดำเนินไปได้ด้วยดี ซึ่งทุกวันนี้เขาก็จับมือกันอยู่แล้ว อาตมาเองก็จะคอยให้การอุปถัมภ์ ให้ความอนุเคราะห์ในสิ่งที่พอจะช่วยได้ เพราะการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในพื้นที่นี้จะเกิดผลดีต่อชุมชนอย่างยั่งยืน”  หลวงพ่อเจ้าคุณแย้มกล่าว

ปลัดกระทรวง กฤษศญพงษ์ กล่าวในตอนท้ายว่า ชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นการนำพลัง “บวร” มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนชุมชน เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีคุณธรรม พึ่งพาตนเองได้ พอมี พอกิน พอใช้ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ใช้ชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม โดยยึดข้อปฏิบัติหลัก 3 ประการ 1. ยึดและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนา 2. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 3. ดำรงชีวิตตามแบบวิถีวัฒนธรรมไทย ดังเช่นตัวอย่างชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) ถือเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ มาศึกษาแนวทางปฏิบัติจริงได้อย่างน่าชื่นชม

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมตั้งเป้าว่า จะส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีวิถีวัฒนธรรมไทย โดยแผนการส่งเสริมคุณธรรมสู่ชุมชนในปีงบประมาณ 2560 จะขยายจำนวนชุมชนในโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ 7,000 ชุมชน

 

ณ. หนูแก้ว