วธ.ชวนแต่งกายชุดไท-ยวน ด้วยผ้าซิ่นตีนจก ถือย่ามลับแล กินข้าวแคบ ข้าวพันผัก หมี่พัน สืบสานประเพณีค้างบูยาที่ชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล

0
668

เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนยลวิถี เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีอุตรดิตถ์ ชมโบราณสถานเก่าแก่ วิถีพอเพียง สร้างรายได้แก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงแบบผ้าไทยของเมืองลับแล  โดยมีนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเจษฎา ศรุติสุด นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ วัฒนธรรมจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) หัวหน้าส่วนราชการ ชาวชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแลเข้าร่วม ณ ประตูเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยปลัดวธ. กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีว่า วธ. โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาครัฐ ภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนชุมชนยลวิถี  อย่างเต็มที่ มีอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จนได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ได้รับคัดเลือกเป็น 100 สุดยอดชุมชนคุณธรรมฯ ในปี 2563 โดยมีการประชาสัมพันธ์ชุมชนทุกช่องทางให้เป็นที่รู้จัก

นางยุพา กล่าวต่อว่า ล่าสุดชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ที่มีความโดดเด่น เป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวนที่มีการสืบสาน รักษา วิถีชีวิต ภาษา วัฒนธรรมและประเพณี 8 วิถี อย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง เช่น การแต่งกายชุดไท-ยวนด้วยผ้าซิ่นตีนจก ย่ามลับแล ข้าวแคบ ข้าวพันผัก หมี่พัน ประเพณีค้างบูยา ซึ่งทั้ง 8 วิถีนี้ได้จัดแสดงบนอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลที่มีการจำลองบ้านเรือนไทยและวิถีชีวิตของชุมชนคุณธรรมเมืองลับแลไว้ให้ชม มีกิจกรรมให้เรียนรู้  เช่น การทอผ้า ถักไม้กวาด สวนสมุนไพรพื้นบ้าน รวมทั้งมีตลาดวันวาน ซึ่งเป็นตลาดทางวัฒนธรรมที่มีการสาธิตด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT และความโดดเด่นของที่นี่อีกอย่างคือ อาหารพื้นถิ่นและเมนูอาหารพื้นถิ่นไว้บริการนักท่องเที่ยวที่แวะมาท่องเที่ยวในชุมชน ได้แก่ ร้านเฮือนข้าวพันผักริมคลอง มีข้าวพันผัก ข้าวพันผักห่อไข่ ข้าวพันไม้ ร้านก๋วยเตี๋ยวรักไอติม ร้านหมี่พันป้าหว่าง มีหมี่คลุก หมี่พัน

นอกจากนี้ มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ วัดม่อนปรางค์  มีอุโบสถเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยได้รับการอนุรักษ์จากกรมศิลปากรและวัดแห่งนี้มีอุโมงค์ ดอกลีลาวดีที่มีความสวยงาม บรรยากาศร่มรื่น  โบสถ์โบราณวัดป่ายาง อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของลับแล  รูปหล่อประติมากรรมสัญลักษณ์เมืองแม่ม่ายและบ้านโบราณเก่าแก่ บ้านเจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ และเที่ยวชมศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตรที่วิสาหกิจชุมชน ทำข้าวแคบบ้านยาง พร้อมวิถีชีวิตทำสวนหอมแบบเกษตรอินทรีย์ นักท่องเที่ยวคนใดอยากพักค้างคืน ก็มีมีโฮมสเตย์ โรงแรม หรือรีสอร์ท ในพื้นที่ชุมชน หรือพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชนไว้คอยต้อนรับอีกด้วย อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงเดินทางไปท่องเที่ยว ณ ชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง และเลือกซื้อผลไม้พื้นเมืองขึ้นชื่อของเมืองลับแล ได้แก่ ทุเรียนหลง-หลิน ลางสาด ลองกอง ณ ตลาดผลไม้หัวดง น้ำตกแม่พูล เป็นต้น

ทั้งนี้  ชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล  จะเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในชุมชนคุณธรรมฯทั่วประเทศ โดยผู้สนใจสามารถดาวโหลดข้อมูลได้ที่ Mobile Application “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย เส้นทางท่องเที่ยว 76 จังหวัด “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เที่ยวตลาดน้ำและเที่ยวตลาดบก ถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและผลักดัน Soft Power ความเป็นไทยโดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรมสู่ประชาชนและชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก    ของชุมชน  ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ  หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย