วธ.ชวนชมนิทรรศการ “สัทธรรมปุณฑริกสูตร” จัดโชว์รูปปั้นพระกุมารชีวะ-คัมภีร์ภาษาสันสกฤต บาลี คานธารี 3 พ.ค. – 28 มิ.ย. นี้ ที่สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย

0
2086

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ห้องประชุมชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) กล่าวในการร่วมแถลงข่าวการจัดนิทรรศการ “สัทธรรมปุณฑริกสูตร – สารแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว” ว่า จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของ วธ. ที่มุ่งส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีการรักษา สืบทอด และพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคนดีมีคุณธรรม เอื้ออาทร และมีความปรองดองสมานฉันท์มากขึ้น

จึงได้ร่วมมือกับสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สถาบันปรัชญาตะวันออก และมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก จัดนิทรรศการ “สัทธรรมปุณฑริกสูตร – สารแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว” ระหว่างวันที่ 3 พ.ค. – 28 มิ.ย. 2560 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคิดแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวตามที่ปรากฎอยู่ในพระสูตรทางพระพุทธศาสนาชื่อ “สัทธรรมปุณฑริกสูตร” รวมทั้งเผยแพร่เรื่องราวอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม จิตกรรม ภาษาและศิลปะแขนงต่างๆ ที่งดงามโดยร้อยเรียงเรื่องราวผ่านเส้นทางสายไหมที่เป็นหนึ่งในมรดกโลก

รมว.วธ. กล่าวต่อว่า นิทรรศการดังกล่าวได้จัดแสดงโบราณวัตถุและคัมภีร์เก่าแก่ทางพระพุทธศาสนา อาทิ รูปปั้นพระกุมารชีวะ 1 ใน 2 รูปที่มีในโลก และจัดแสดงคัมภีร์และภาพจำลอง ได้แก่ สัทธรรมปุณฑริกสูตรภาษาสันสกฤต คัมภีร์ภาษาบาลี คัมภีร์คานธารี และภาพวาดปวงเทพเทวาเหินเวหาในหมู่ถ้ำมั่วเกา ตุนหวง หนึ่งในมรดกโลก เป็นต้น โดยที่ผ่านมาได้จัดแสดงมาแล้วกว่า 28 แห่ง ใน 14 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก อาทิ ฮ่องกง อินเดีย สเปน บราซิล อาร์เจนตินา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลีใต้ เป็นต้น

“อยากให้ผู้สนใจเข้ามาชมเพื่อได้ศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยมแห่งการเคารพชีวิตมนุษย์ที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรทางพระพุทธศาสนาให้ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในไทย รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม มีความปรองดองสมานฉันท์ ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจเข้าชมนิทรรศการนี้ได้โยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765 และสมาคมสร้างคุณค่าฯ โทร. 02-9625777” รมว.วธ. กล่าว

ด้านศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนชาวไทยจะได้ศึกษาและทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างครบถ้วนทุกมิติ ผ่านการนำเสนอข้อมูลหลักฐานที่ได้รวบรวมจากสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งมีค่า ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษย์ชาติที่หาชมได้ยากยิ่ง