วธ. ชง 65 โครงการสำคัญขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมปีงบประมาณ 2566 เผย โครงการเกิดจากความต้องการ ในพื้นที่ ผ่าน สวจ.และกลุ่มจังหวัด

0
17

ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และชง 59 โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม หนุนสังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและในสถานการณ์โควิด-19

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการและหน่วยงานภายใต้ วธ. เกี่ยวกับการใช้มิติทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของประชาชน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดย วธ. ได้ดำเนินการจัดทำและเสนอโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 65 ข้อเสนอโครงการ ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในหลายด้าน อาทิ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้เครื่องมือระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยใน 65 โครงการนี้ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการในพื้นที่และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ ผ่านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) และกลุ่มจังหวัด เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ วธ. ในฐานะเจ้าภาพหลักการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม พบว่า ขณะนี้มีหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความสำคัญและส่งข้อเสนอโครงการสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 59 โครงการ รวมงบประมาณกว่า 1,291 ล้านบาท แบ่งออกเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมาย แผนแม่บทย่อย : คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งทางด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดีเข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น จำนวน 39 โครงการ และเป้าหมายแผนแม่บทย่อย : สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น จำนวน 20 โครงการ โดยนอกจากจะพิจารณาเรื่องการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ในสภาวะที่สังคมไทยกำลังเผชิญหน้า กับความท้าทายด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม แล้วยังพิจารณาจากปัจจัยแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะเสนอรายละเอียดโครงการทั้งหมดต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรี พิจารณาคัดเลือกเป็นโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป