วธ.ชงแผนขับเคลื่อนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับชาติสู่ ครม. เดินหน้าบูรณาการการทำงาน ยึดมั่นคุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

0
1351

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ในการที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้รายงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ให้ที่ประชุม ครม.รับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทดังกล่าว หลังจากที่ประชุม ครม. เมื่อกรกฎาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทฉบับนี้เป็นแผนแม่บทระดับชาติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงาน โดยนำกลไกประชารัฐไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน ที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีแก่ประชาชน

อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ใช้ขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการสิ้นสุดตัวชี้วัดระยะสั้นระยะที่ 2 เมื่อมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

ดังนั้น วธ.จึงรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ซึ่ง วธ.และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ โดยใช้กลไกภาคีเครือข่ายในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมบูรณาการในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา อาทิ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 6 คณะ รวมถึงจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เน้นปลูกฝังให้คนไทยยึดมั่นในคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และมอบให้กับปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้ยังจัดงาน “สมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค 4 ภาค” เพื่อเป็นเวทีกลางการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ทั้งนี้ วธ.ยังได้รายงานแนวทาง แผนการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทฉบับดังกล่าวในระยะต่อไปให้ ครม.รับทราบ อาทิ คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง จังหวัด และคณะทำงานในบริบทขององค์กรที่จะบูรณาการและสอดแทรกการส่งเสริมคุณธรรมลงในแผนงาน โครงการตามภารกิจของหน่วยงานนั้น ๆ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์แผนแม่บทฯ และให้ความสำคัญจัดอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร โดยในปีงบประมาณ 2560 มีบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ ที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 10 รวมทั้งให้องค์กร เครือข่ายรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ของแต่ละองค์กรต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ภายในวันที่ 30 ตุลาคมทุกปี