วธ.ชงเสนอครม.แนวทางพัฒนาภาคอีสานตอนบน 1 “เส้นทางแห่งศรัทธา : เสริมสร้างสังคมดีด้วยวิถีพุทธ” เชื่อมประเทศเพื่อนบ้านร่วมสวดมนต์ข้ามปี

0
934

ครม.รับทราบแนวทางการพัฒนากลุ่มภาคอีสานตอนบน 1 ภายใต้แนวคิด “เส้นทางแห่งศรัทธา : เสริมสร้างสังคมดีด้วยวิถีพุทธ” เชื่อมโยงเส้นทางปฏิบัติธรรมในกลุ่มจว.ภาคอีสานตอนบน 1 กับประเทศเพื่อนบ้าน  จัดสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน-เตรียมตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมภูมิภาค หนุนปชช.นำหลักศาสนามาใช้ดำเนินชีวิต

วันนี้ (13 ธ.ค.2561) ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จ.หนองคาย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวหลังประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 9/2561 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ว่า ที่ประชุมรับทราบวีดิทัศน์และแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภูและอุดรธานี) ภายใต้แนวคิด “เส้นทางแห่งศรัทธา : เสริมสร้างสังคมดีด้วยวิถีพุทธ” ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)นำเสนอ เนื่องจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยเส้นทางแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งประเพณีท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางของแหล่งศาสนสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมือง อันเป็นศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในการนำหลักธรรมคำสอนและการปฏิบัติธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้พัฒนาประเทศให้สมดุลทั้งด้านวัตถุและจิตใจควบคู่กัน โดยให้คุณธรรมนำการพัฒนา สู่การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)

นายวีระ กล่าวอีกว่า สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ทั้ง 5 จังหวัด มีพระอริยสงฆ์ที่ได้รับการเคารพนับถือและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่ อาทิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ และหลวงตาพระมหาบัว ซึ่งได้วางรากฐานและจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม การปฏิบัติสมาธิไว้อย่างเข้มแข็งโดยมีสถานปฏิบัติธรรมรวมทั้งหมด 74 แห่ง และด้วยความโดดเด่นของทั้ง 5 จังหวัด ดังนั้น วธ.จะเชื่อมโยงเส้นทางปฏิบัติธรรมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนการปฏิบัติธรรมนานาชาติในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาวและกัมพูชา ภายใต้แนวคิด “เส้นทางแห่งศรัทธา : เสริมสร้างสังคมดีด้วยวิถีพุทธ”

ทั้งนี้ วธ.ได้มอบหมายให้กรมการศาสนา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน รวมถึงประชาสัมพันธ์เส้นทางการปฏิบัติธรรมในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และบูรณาการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาและจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนจัดกิจกรรมเชิงพระพุทธศาสนา เพื่อให้ประชาชนนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยการส่งเสริมงานด้านศาสนา เพื่อให้ประชาชนนำศีลธรรมและคุณธรรมเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจ สามารถดำเนินชีวิตด้วยความสงบสุข เป็นการสร้างคนดีและสังคมดีโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม เพื่อนำประเทศไทยไปสู่ความเจริญและสงบสุขอย่างยั่งยืน