วธ. จับมือ อสมท. ต่อยอด “ผ้าไทยสวมใส่ได้จริง” สืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชวนคนรุ่นใหม่ใส่ผ้าไทย เผยแพร่สู่นานาชาติ

0
435

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ช่อง 9 MCOT HD กรุงเทพฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” โดยมีดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และสื่อมวลชนเข้าร่วม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ บมจ. อสมท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง“พลิ้ว”เพื่อสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นและการรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติ อนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าทอชนิดต่างๆ ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม โดยเฉพาะผ้าไหมไทยที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนชาติใดในโลกดังที่ได้ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยในการเสด็จพระราชดำเนินทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอด ทำให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักและนิยมอย่างแพร่หลาย ตลอดจนทรงส่งเสริมการผลิตการแปรรูป และจำหน่ายผ้าไทย ทำให้ประชาชนมีรายได้  มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างเศรษฐกิจของชาติทั้งระดับเศรษฐกิจฐานรากและระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ โครงการนี้ยังเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยและนโยบายวธ.ในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการส่งเสริมการต่อยอดทุนวัฒนธรรมด้วยคุณค่า เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประชาชน ชุมชนและประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับการดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5 ด้าน หรือ 5F ประกอบด้วย 1. อาหาร (Food) 2. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) 3. ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) 4. มวยไทย(Fighting) และ 5.การอนุรักษ์ และขับเคลื่อนงานเทศกาลและประเพณีสู่ระดับโลก(Festival)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรม “พลิ้ว” ประกอบด้วยการจัดแสดงแบบผ้าไทย (แฟชั่นโชว์) โดยผู้ประกาศข่าวและบุคคลที่มีชื่อเสียง การรณรงค์ส่งเสริมการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย เช่น ประวัติความเป็นมา คุณสมบัติ แหล่งผลิตผ้าไทยผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD  ระหว่างเดือนมีนาคมถึงกันยายน 2564 ก่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างและประชาชนได้เห็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้ผ้าไทยสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้จริง

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” เป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของประเทศไทยและรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและหันมานิยมสวมใส่ผ้าไทยและเป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอด สร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างการรับรู้ ความตระหนักแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนที่จะได้ร่วมกันอนุรักษ์ผ้าไทย รวมทั้งสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปและเผยแพร่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับสากล