วธ. จับมือ มธ. เผยแพร่หนังสือที่ระลึกสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

0
174

และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีมอบหนังสือที่ระลึกสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ โดยมีนายชัยพล  สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นางเกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสงฆ์ คณะผู้จัดทำหนังสือ แขกผู้มีเกียรติ ผู้รับทุนสนับสนุน นักเรียน นักศึกษาและสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้อง LA 107 ชั้น1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รมว.วธ. กล่าวว่า คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้จัดทำหนังสือ  “อัฏฐธัมมปริทัศน์” รวบรวมบทความจำนวน 8 บทความ ที่วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้จากพระวรคติธรรม ในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีสาระสำคัญกล่าวถึงการที่ทรงเป็น ผู้มีวิสัยทัศน์ให้ชาวไทยเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทาน ศีล และปริจจาคะ ทรงเอาพระทัยใส่ให้เยาวชนและนักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาพดี มีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม สร้างสรรค์สิ่งดีต่อสังคม เป็นผู้มีความรู้ ตั้งใจศึกษาให้เชี่ยวชาญ ดำรงตนด้วยความสุจริตทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไม่เฉื่อยชา เข้าใจความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแสดงให้ชาวไทยได้เห็นว่า พระองค์ทรงเป็นผู้เรียนรู้ด้วยการเอาพระทัยใส่ฟัง ดู และปฏิบัติตามบุคคลแบบอย่าง และทรงเป็นผู้มีความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้  โดยในงานดังกล่าวได้มีการถ่ายทอดบทเพลง “เมื่อฟ้ามาโปรด” เป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติจัดทำโดย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการมอบเงินบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่ทำงานด้านการศึกษาและศาสนาเพื่อเด็กและเยาวชนจำนวน 8 องค์กร เพื่อถวายเป็นพระกุศลอีกด้วย

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า โครงการจัดทำหนังสือที่ระลึกในวาระทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เกิดขึ้นด้วยดำริของผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการสดุดีพระเกียรติคุณด้านการศึกษาและวิทยาการเรียนรู้จากพระวรคติธรรมของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเพื่อเป็นการฉลองพระเดชพระคุณ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 กรกฎาคม 2566 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการเทิดพระเกียรติในวาระดังกล่าวของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะบุคคล หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายฆราวาส ทำให้การดำเนินงานและการจัดงานสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในขณะนี้ได้เผยแพร่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “อัฏฐธัมมปริทัศน์” ทางช่องทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเมนู หนังสือในวาระพิเศษ หรือสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ https://pr.tu.ac.th/journal/2566/atthatham/index.html

*****************************************************************