วธ.จับมือกรมประชาสัมพันธ์ ลุยงาน ปชส. ด้านศาสนา-ศิลปวัฒนธรรมชาติ

0
184

เมื่อเร็วๆ นี้นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นางยุพา กล่าวในที่ประชุมว่า จากการที่ วธ.ได้ปรับภารกิจสู่การเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับและขีดความในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ อีกทั้ง เพื่อก้าวสู่พื้นที่ทางวัฒนธรรมใหม่ๆ ปี 2566 วธ.มีนโยบายส่งเสริมนวัตกรรมทางวัฒนธรรม การบูรณาการข้ามศาสตร์ ดิจิทัลคอนเทนส์/ออนไลน์แพลทฟอร์ม รวมทั้งการจับมือภาคเอกชนเครือข่ายสื่อมวลชนด้านศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศ สร้างภาคี Friend of Thailand จึงได้ร่วมมือกับ กปส. ในการประชาสัมพันธ์งานผ่านสื่อในสังกัดที่มีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมเผยแพร่ข้อมูลสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งโครงการและกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ รวมถึงการส่งเสริมนโยบาย Soft Power ความนิยมไทย การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์  พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม การยกระดับงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ประเทศผ่านสื่อบันเทิง ที่จะสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ การส่งเสริมเยาวชนและศิลปินทุกสาขาได้พัฒนาศักยภาพมีรายได้จากการจ้างงาน

นางยุพา กล่าวอีกว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกรมต่างๆ ในสังกัด วธ. บูรณาการความร่วมมือประสานการทำงานกับเครือข่ายสื่อในสังกัดของ กปส.อย่างใกล้ชิด ในด้านการเผยแพร่ข่าวสารการขับเคลื่อนงานของ วธ. อาทิ ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT การพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และชุมชนยลวิถี ที่สามารถเชื่อมโยงกับชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การรณรงค์สร้างจิตสำนึกปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยของประชาชนทุกกลุ่มวัย พร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรในด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคให้ได้รับการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่กิจกรรมไปสู่ประชาชนในแง่มุมต่างๆ ที่ทาง กปส. จะมีส่วนช่วยพัฒนาร่วมกันอีกด้วย

ด้านนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดี กปส. กล่าวว่า ทั้งสองหน่วยงานจะขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์งานเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ประกอบด้วยการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ การสืบสานแนวพระราชดำริด้านต่างๆ กิจกรรมด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของชาติที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนไทย ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนกิจกรรมระดับชาติ และนานาชาติ ที่ วธ.ดำเนินการผ่านช่องทางสื่อของ กปส. อาทิ การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale เชียงราย 2023 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีศิลปินทั้งของไทยและนานาประเทศเข้าร่วมที่จะเป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้งในระดับท้องถิ่นและชาติได้อย่างมากมาย

*****************************************************************