วธ. จัด “รวมใจวัยฝัน รังสรรค์คุณธรรม” ละครเวทีเสริมสร้างคุณธรรมรูปแบบใหม่ ปลุกเยาวชนรุ่นพี่ในฐานะผู้ให้ กับเยาวชนรุ่นน้องในฐานะผู้รับ

0
1165

วันนี้ (7 มิถุนายน 2562)  เวลา 09.00 น. นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงละครเวที “รวมใจวัยฝัน รังสรรค์คุณธรรม” โครงการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานในสถานศึกษา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นายพงศ์ศักติฐ์ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานในสถานศึกษา เป็นความร่วมมือของ
กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยวิทยาลัยนาฏศิลปะ และศูนย์ยุวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งสร้างเจตคติที่ดีเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของคุณธรรมและหลักคุณธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้เด็กไทยพันธุ์ใหม่ที่ดีเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณค่าต่อประเทศชาติ โดยเริ่มจากการจัดอบรม “หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมนำไทยพัฒนา” 4 ภูมิภาค ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย และวิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช  ฝึกการสร้างกระบวนการเรียนรู้จากฐานกิจกรรมเพื่อฝึกให้นักศึกษาวิเคราะห์ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีหลักคิดพื้นฐานที่ถูกต้อง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถแก้ปัญหาชีวิตของตนเองด้วยวิถีทางที่ถูกต้อง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น อบายมุขยาเสพติด การขาดดุลพินิจในการพิจารณาสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำ

นายพงศ์ศักติฐ์ กล่าวต่อว่า จากผลสำเร็จของโครงการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานในสถานศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จึงเห็นชอบให้ขยายผลโครงการดังกล่าวให้น่าสนใจ และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยจัดทำเป็นละครเวที “รวมใจวัยฝัน รังสรรค์คุณธรรม” ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงละครวังหน้าแห่งนี้ โดยเปิดการแสดงรอบเช้าและบ่าย ผู้เข้าชมรอบละ 300 คน รวม 600 คน จาก 40 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร  สำหรับผู้แสดง เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลปะกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมนำไทยพัฒนา การแสดงเป็นละครเรื่องสั้น 8 ชุด มีการสนทนาโต้ตอบระหว่างพิธีกรกับผู้รับชม เพื่อนำเข้าสู่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการพื้นฐานของคุณธรรม สามารถวิเคราะห์แยกแยะได้ว่า การใดพึงกระทำหรือการใดพึงละเว้น นำไปสู่คุณธรรมเรื่อง วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา ซึ่งนับว่าเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะการแสดงกับการเสริมสร้างคุณธรรม เกิดเป็นนวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในรูปแบบใหม่ เป็นการให้ความรู้และทักษะด้านจริยศาสตร์ จากความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ เป็นกิจกรรมถ่ายทอดระหว่างเยาวชนรุ่นพี่ในฐานะผู้ให้กับเยาวชนรุ่นน้องในฐานะผู้รับ เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับสถานศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดี ศน. กล่าวเสริมว่า การแสดงนี้จะมีการจัดขึ้นทั้ง 4 ภาค ดังนั้นผลลัพธ์จะได้ในมุมกว้าง หากการแสดงละครเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นเพราะฝึกการแสดงโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์ ซึ่งมีน้องๆ เด็กและเยาวชนมาร่วมด้วย อีกส่วนคือผู้ที่รักการแสดงควรต้องศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวกับคุณธรรมที่พึงประสงค์โดยปริยาย เมื่อจะขยายผลต่อไปก็จะสร้างการรับรู้ได้มากขึ้น และเมื่อได้ทราบผลจากการจัดแสดงทั้ง 4 ภาคแล้วเห็นว่ามีน้ำหนักที่ดี ตกผลึกได้ มีขบวนการจัดเจนแล้วก็จะขยายผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในกระทรวงศึกษาธิการเองที่มีความพร้อมรวมทั้งประชาชนและเยาวชนด้วย นอกจากนี้จะมีการนำไปจัดแสดงประกอบการบรรยายในสถานที่ต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการขับเคลื่อนคุณธรรมของประเทศสามารถทำได้ทุกมิติ ถ้าเป็นการแสดงก็สำหรับเด็กและเยาวชน หรือการบรรยาย ปฏิบัติธรรมก็สำหรับผู้ใหญ่หรือทุกช่วงวัยตามเป้าหมายของการขับเคลื่อนคุณธรรม

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ