วธ.จัดเข้ม ข้าราชการใหม่เข้าอบรม “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” 10 วัน ปลูกฝังคุณธรรม-อุดมการณ์ ทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง

0
1669

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ” โดยมีดร.กล้า สมตระกูล ประธานคณะทำงานติดตามและเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมฯ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีข้าราชการบรรจุใหม่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 87 คน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพฯ

 

ปลัดวธ. กล่าวว่า ข้าราชการใหม่ต้องมีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำงานเพื่อบ้านเมือง มีความรู้ความสามารถรอบด้าน ก้าวทันเทคโนโลยี รู้จักการทำงานบูรณาการแบบประชารัฐสอดรับกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เช่น นโยบายการนำทุนทางศิลปวัฒนธรรมที่มีศักยภาพใน 5F เผยแพร่ระดับนานาชาติ  ดังนี้ Food (อาหาร) Film (ภาพยนตร์และวีดิทัศน์) Fashion (การออกแบบและแฟชั่น) Fighting (มวยไทย) และ Festival (เทศกาลประเพณี) และการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

“ขอยกตัวอย่างพีระมิดขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ด้านแรกนั้นใช้พลัง บวร บ้าน วัด โรงเรียน ในการขับเคลื่อน ด้านที่สองชุมชนมีการน้อมนำหลักธรรมทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรม  เกิดเป็นด้านที่สามชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเทศชาติมีความมั่นคง การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมจะทำให้เกิดมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีทักษะในศตวรรษที่ 21 บนฐานของการเรียนรู้คุณค่าความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม วินัย ความรับผิดชอบและมีสุขภาวะที่ดี” ปลัด วธ. กล่าว

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในระหว่างที่ยังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ได้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การปลูกฝังอุดมการณ์ของการเป็นข้าราชการที่ดี การพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ การให้บริการประชาชน การทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการรวม 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 7-16 กันยายน 2561

สำหรับหลักสูตรการอบรม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ภาคทฤษฎี ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน”พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ส่วนที่ 2 แบ่งกลุ่มลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และจังหวัดชลบุรี ส่วนที่ 3 ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง จังหวัดระยอง