วธ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร เวียนเทียน New normal “พลเอกธงชัย” เผย 118 ราย ผู้เข้ารับประทานรางวัล “เสาอโศก” ปี 2564

0
228

น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติ นำสู่สังคมสงบสุข ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องใน “วันมาฆบูชา” ในรูปแบบ New normal ขณะที่ “เทคโนโลยี พงษ์สวัสดิ์” องค์กรเดียวที่ผ่านการคัดสรรเข้ารับประทานรางวัล “เสาอโศก” โดดเด่นด้านการบำเพ็ญประโยชน์

วันนี้ (ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564)  เวลา 07.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2564 ณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในส่วนกลาง กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับคณะสงฆ์วัดสระเกศ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน
เนื่องในวันมาฆบูชา บริเวณพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมีการถ่ายทอดสดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผ่าน Facebook กรมการศาสนา และในส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมฯ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่โดยปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยจัดกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ ผ่านทางไลน์ แอพลิเคชั่น (Line Application) วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือทาง https://เวียนเทียนออนไลน์มาฆบูชา2564.com เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญความดี ร่วมกันทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม
ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ตามหลักคำสอนสำคัญและเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา คือ ละเว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

วันมาฆบูชาปีนี้ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ 1. เป็นวันเพ็ญเดือนมาฆมาส 2. เป็นวันที่พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันโดย มิได้นัดหมาย 3. ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ คือ ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า 4. ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ การประจวบพร้อมกันด้วยเหตุการณ์ทั้ง 4 นี้ จึงเรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาต คือการประชุม ซึ่งประกอบด้วยองค์ 4 ในวันดังกล่าว พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ เป็นการวางหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาไว้ 3 ประการ คือ ไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส

ด้านพลเอกธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานกรรมการคัดสรร ฝ่ายคฤหัสถ์ เปิดเผยรายชื่อผู้ได้รับการคัดสรรเข้ารับประทานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี 2564 จำนวน 118 ราย  ประกอบด้วยบรรพชิตและคฤหัสถ์ อาทิ พระธรรมรัตนดิลก วัดอรุณราชวราราม กทม. พระธรรมราชานุวัตร วัดโมลีโลกยาราม กทม. พระราชปริยัติสุธี วัดธรรมามูล จ.ชัยนาท พระสุเมธรรมภาณ วัดสีตลาราม จ.ตาก พระศรีปริยัติสุธี วัดสร้อยทอง กทม. พระอุดมปรีชาญาณ วัดไตรมิตรวิทยาราม พระครูวิสาลสรกิจ วัดยางน้อย จ.อุบลราชธานี พระมหาชาครินทร์ กิตติเมธี วัดยานนาวา พระมหาทรงศักดิ์ ชยวฑฺฒโณ วัดห้วยสัก(จต.) พระมหาเอกชัย ญาณธีโร วัดเหมอัศวาราม สาธารณรัฐประชาชนจีน พันตำรวจโท กฤษณัฐ มนัส  นางกาญจนา ทองทิพย์ นางสาวจุฑาภรณ์ ทรงเดช ดร.ทิพย์นารี อมาตยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ นายไพโรจน์ พลาพล ดร.ศิริพรรณ บุตรศรี ทั้งนี้มีวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เป็นองค์กรที่ได้รับการคัดสรรเข้ารับประทานรางวัลเพียงองค์กรเดียว

ทั้งนี้รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธในประเทศไทย

รางวัลเสาอโศก มีขึ้นภายใต้แนวคิดว่า เสาอโศกเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักของพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไพศาลยิ่ง ๆ ขึ้นไป

“เนื่องในเทศกาลมาฆบูชาของทุกๆ ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม แต่ในปีนี้ได้เกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จึงยังไม่ได้กำหนดวันประทานรางวัลว่าจะเป็นวันไหน ทั้งนี้สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดลงมา” พลเอกธงชัย กล่าว

พลเอกธงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้(วันมาฆบูชา) ทางสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์ฯ โดยมิตรสหายจำนวนหนึ่งได้นัดหมายทำกิจกรรมสวดมนต์ เจริญภาวนาและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา  ณ “ศาลากลางบ้านเกื้อสกุล” หมู่บ้านชินเขต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และในเร็วๆ นี้จะเปิดตัว “ศาลากลางบ้านเกื้อสกุล”อย่างเป็นทางการ เปิดให้ทุกท่านได้เข้ามาใช้ประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาร่วมกัน

สำหรับความโดดเด่นด้านการบำเพ็ญคุณประโยชน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์(PSC) ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ที่ได้รับพิจารณาคัดสรรเชิญเข้ารับประทานรางวัลนั้น คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ใส่ใจในเรื่องจิตอาสา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จัดระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม กิจกรรมที่ยึดถือปฏิบัติตลอดมา อาทิ การเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะร่วมกับกรมการศาสนา กิจกรรมห้องเรียนธรรมศึกษา กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะและศึกษาปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ กิจกรรมจิตอาสาแจกอาหารว่างแก่ผู้ป่วยรอพบแพทย์ (อิ่มท้องก่อนพบหมอ) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จิตอาสาออกรับบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เข้าร่วมโครงการเฉลิมฉลองครบวาระ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต บุคคลสำคัญของโลก ฯลฯ

โดยที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เคยได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ในฐานะหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2553