วธ.จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

0
269

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 14.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม
ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า พิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกร ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ในส่วนกลาง จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ส่วนภูมิภาค จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด

การเจริญพระพุทธมนต์ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันภัยอันตรายและทำให้เกิดความสุขสวัสดี เมื่อผู้สวดมนต์สวดด้วยความเคารพศรัทธาพร้อมกับแผ่เมตตา และทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็จะทำให้
พระปริตรนั้นมีพลังและอานุภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งประชาชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร้างสติ สมาธิ และปัญญา นำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนในสังคมมีความสามัคคี ปรองดอง ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันชาติ ศาสนา และประชาชน

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้มีการดูแลความสะอาด และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ตามคำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับศาสนสถาน ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวัฒนธรรม ดังนี้

  1. ให้ผู้จัดเตรียมความพร้อมในการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
    หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม น้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้งดเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจเช็คให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากผ้าอนามัย
  3. สถานที่จัดกิจกรรม ได้จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี มีการทำความสะอาดบริเวณที่จัดกิจกรรม
    อยู่สม่ำเสมอ ลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
    ขึ้นอยู่กับขนาดของสถานที่จัดกิจกรรม) และจัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร
  4. จัดเตรียมน้ำยาทำความสะอาดหรือเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในช่วงก่อนเข้าร่วมกิจกรรม หลังการประกอบกิจกรรมในระหว่างพิธีทุกครั้ง และหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม