วธ.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลวาระครบรอบ 151 ปีชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก 20 ม.ค.นี้ ณ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

0
76

พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชมถ่ายทอดสดทางเฟซบุคไลฟ์กรมการศาสนา ร่วมน้อมรำลึกถึงคุณูปการพร้อมนำหลักคำสอนมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ และมีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล วันที่ 20 มกราคม 2563 วาระปี 2563-2564 ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา(ศน.) เสนอต่อยูเนสโก เนื่องจากพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระเถรานุเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือ และเป็นผู้นำกองทัพธรรม เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังพุทธศาสนิกชนชาวไทย ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ซึ่งหลักคำสอนของท่านได้ชี้แนะวิธีบำบัดทุกข์และเข้าถึงความสงบด้วยการเจริญสมาธิ ส่งผลให้ชาวไทยและชาวต่างชาติหันมาสนใจศึกษาแนวทางที่ท่านได้วางหลักไว้จนปรากฏผลเป็นรูปธรรมและแผ่ขยายในวงกว้างจากระดับประเทศสู่ภูมิภาคจนถึงสังคมโลก ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าวตลอดทั้งปี 2563                             รมว.วธ. กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมเฉลิมฉลองในปี 2564 จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 151 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วันที่ 20 มกราคม 2564   ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมรำลึกถึงคุณูปการของท่านในฐานะบุคคลสำคัญของโลก ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระดังกล่าวในวันที่ 20 มกราคม 2564  เวลา 13.30 น. ณ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพ โดยมีกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และการแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับชีวประวัติ วัตรปฏิบัติ และหลักคำสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนรับชมการถ่ายทอดสดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวาระครบรอบ 151 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก โดยรับฟังพระธรรมเทศนา ทางออนไลน์และปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชา ณ บ้านหรือที่ทำงาน ทั้งนี้ เข้าร่วมและชมพิธีบำเพ็ญกุศลได้ตั้งแต่เวลา 13.15 น. ผ่านช่องทาง FacebookLive กรมการศาสนา https://www.facebook.com/Drathai.gov เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า กิจกรรมเฉลิมฉลองในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงคุณูปการและน้อมนำหลักคำสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มาปฏิบัติและปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและเป็นการเผยแพร่คุณความดี วัตรปฏิบัติ และคุณูปการของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่มีต่อสังคมไทยและสังคมโลก รวมทั้งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในโอกาสที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก ประจำวาระปี 2563-2564 อีกด้วย