วธ.จัดประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 อย่างยิ่งใหญ่ ชูศักยภาพเยาวชนไทยเข้าแข่งขันดนตรีบนเวทีโลก

0
855

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ประธานแถลงข่าวการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย พ.ศ. 2562 และชิงแชมป์โลก พ.ศ. 2563 (WAMSB World Championship 2020) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถที่เป็นเลิศในการแข่งขันทางด้านดนตรี รวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเล่นดนตรีได้  1 ชนิด เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) โดยการจัดการประกวดในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าในสุนทรียะของศิลปะทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีไปสู่ระดับนานาชาติ สร้างภาพลักษณ์และรายได้ให้กับประทศไทย ในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า องค์การกลางด้านการพัฒนาและจัดการแข่งขันดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ท (WAMSB – World Association of Marching Show Bands) ได้เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 (WAMSB World Championship 2020) เนื่องจากมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ สนามแข่งขัน ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่ง อาร์ทสากล จัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทภายในประเทศ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ การประกวดชิงแชมป์ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  คาดว่าจะมีทีมที่เข้าประกวดจำนวน 40 ทีม ๆ ละ 40 คน รวมเยาวชนนักดนตรีที่เข้าประกวดกว่า 1,600 คน ในประเภทมาร์ชชิ่งอาร์ทและพาเหรด  ในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร และประเภทนั่งบรรเลง วันที่ 16–17 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  และการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ท ระดับโลก WAMSB World Championship 2020 ในวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 โดยจะเปิดรับสมัครทีมตัวแทนของประเทศต่างๆ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ www.WAMSB.org  โดยผู้แทนประเทศไทยและผู้แทนสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล WAMSB Thailand จะเข้าร่วมพิธีส่งมอบเมืองเจ้าภาพและสังเกตการณ์การจัดการแข่งขันการประกวด WAMSB World Championship 2019 ในเดือนกรกฎาคม 2562 ณ เมืองคาลการี ประเทศแคนาดา

ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครและเกณฑ์การประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย   ได้ทาง www.bit.ly/mai2019th และส่งเอกสารตัวจริงมาที่ สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล (สำนักงานใหญ่) 241 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120 ภายใน 31 พฤษภาคม 2562  โดยสามารถติดตามข้อมูลการแข่งขันได้ทาง https://www.facebook.com/MarchingArtsInternational/ และ  www.facebook.com/DCP.culture/

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,